Aktuelno Društvo Novi Pazar

Elvir Dedeić v.f. predsjednika Višeg suda u Novom Pazaru

Za vršioca funkcije predsjednika Višeg suda u Novom Pazaru izabran je Elvir Dedeić, dosadašnji sudija tog suda, objavljeno je na sajtu Visokog savjeta sudstva (VSS) Republike Srbije.

Do skora je tu funkciju obavljao Izet Suljović i njemu je istekao mandat.

Prema objavljenoj listi sudije Višeg suda u Novom Pazarus su pored Dedeića i Safet Kadrić, Radovanka Karličić, Vesna Luković, Slađana Tošković Raković, Šemso Hadžić, Slađana Čolović i Spasoje Čorbić.

Kako je pojašnjeno na internet stranici Višeg suda u Novom Pazaru predsjednik suda bira se između sudija istog ili višeg stepena, na četiri godine i može biti ponovo izabran. Sudija koji je izabran za predsjednika suda obavlja i sudijsku funkciju u tom sudu.

Narodna skupština bira predsjednika suda, na prijedlog Visokog savjeta sudstva. Ovlašćenja i dužnosti predsednika suda regulisana su Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.

Predsjednik suda predstavlja sud, rukovodi sudskom upravom, odgovoran je za pravilan i blagovremen rad suda, a pojedine poslove sudske uprave predsjednik suda može povjeriti zamjeniku predsjednika suda ili predsjednicima odjeljenja.

Sud ima jednog ili više zamjenika predsjednika suda, koji zamenjuje predsjednika suda u slučaju spriječenosti ili odsutnosti.

Predsjednik suda ne može povjeriti odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.

Predsjednik suda ovlašćen je da zahtjeva zakonitost, red i tačnost u sudu, nalaže otklanjanje nepravilnosti i sprječava odugovlačenje u radu, određuje branioce po službenoj dužnosti po azbučnom redu sa liste advokata koje dostavlja advokatska komora, stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda, i vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.

Predsjednik suda se stara o sprovođenju i pravilnoj primjeni Sudskog poslovnika, izdavanjem naredbi i upustava, čiju primjenu nadzire Ministarstvo pravde, preko lica ovlašćenog za nadzor, a čije su instrukcije i objašnjenja obavezni za sud.

Predsjednik suda nadzire rad sudskih odjeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.

Predsjednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda, da traži obavještenja o primjeni propisa, toku postupka, te izveštaje i druge potrebne podatke o radu nižeg suda, kao i da organizuje obilaske nižih sudova sa svog područja.

U poslovima sudske uprave predsjedniku pomaže sekretar suda i menadžer suda, koji su samostalni u poslovima koji su im povjereni odlukom predsjednika suda, u skladu sa Sudskim poslovnikom, a raspoređuje ih predsjednik suda.

Viši sud u Novom Pazaru pokriva teritorije opština Novi Pazar, Sjenica i Tutin i ukupnu populaciju, kako piše na sajtu Visokog saveta sudstva, od 148.784 građana.

Za Elvira Dedeića u javnosti i na internetu nema puno informacija. Rodom je iz Tutina, bio je aktivista u odboru Sandžačke demokratske partije (SDP) u tom gradu, a funkciju sudije je ranije obavljao u Opštinskom, odnosno Osnovnom sudu u Novom Pazaru.

Medijima je za sada jedino poznat jedan slučaj koji je ostavio mrlju na karijeru Dedeića. Naime, u predmetu iz radnog spora u kojem je oštećeni bio jedan novinar iz Novog Pazara Apelacioni sud u Kragujevcu je čak dva puta, proglasivši ih nezakonitim, ukidao dvije presude sudije koji je sada na čelu Višeg suda u Novom Pazaru.

Povezane vijesti