Aktuelno Društvo Prijepolje

Slučaj Erola Nadžaka: O kršenju ljudskih prava ocjenjuju samo nadležni sudovi

Osnovni sud u Prijepolju je u vezi sa slučajem Erola Nadžaka, odgovorajući na pitanja redakcije SNewsa i navoda u vezi kršenja ljudskih prava u ovom postupku, predočio da o tome ocjenu mogu dati samo nadležni sudovi.

“Da li su, u konkretnom slučaju, tokom trajanja postupka i pritvora povređena određena prava okrivljenog ili ne, o tome ocenu mogu dati, samo za to nadležni sudovi, u konkretnom ili u vezi sa tim posebnim postupkom”, navedeno je odgovoru Osnovnog suda u Prijepolju.

U ovom aktu je navedeno, iz kojih razloga i po kom osnovu je okrivljeni Erolu Nadžaka određen i kasnije produžavan pritvor, koliko je bilo zakazanih glavnih pretresa u tom predmetu i iz kojih razloga je održan samo jedan glavni pretres. Takođe je navedeno da su od strane odbrane podnošene žalbe i da su sve odbijene kao neosnovane.

Odgovor Osnovnog suda u Prijepolju_Nadzak SU II 17 A 11 19

“Dakle sva ta rešenja su bila predmet ocene drugostepenog nadležnog suda i sva su pravosnažna. Kod takvog stanja stvari pravosnažne sudske odluke mogu se preispitivati i ceniti samo u postupku u vanrednom pravnom leku, kada je isti dozvoljen”, navodi u odgovoru vršilac funkcije predsjendika Osnovnog suda u Prijepolju Mileta Bezarević.

Erol Nadžak iz Prijepolja, okrivljen za ugrožavanje sigurnosti slanjem SMS poruka, koji je više od devet mjeseci i u pritvoru Okružnog zatvora u Užicu od 23.09.2019. stupio je štrajk glađu obratio se javnosti s tvrdnjom da je zlostavljan te da su mu u postupku kršena osnovna ljudska prava.

“Od strane uprave Okružnog zatvora u Užicu, postupajući sudija je obavešten da je okrivljeni Erol Nadžak dana 23.09.2019. godine stupio u štrajk glađu, a prema našim saznanjima, u vezi sa tim, sudija za izvršenje Višeg suda u Užicu, shodno ovlašćenjima iz člna 245 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, nakon toga, obišao je okrivljenog”, zvanično je potvrdio Osnovni sud u Prijepolju.

SNews je na molbu Erola Nadžaka da se uključimo u praćenje ovog postupka objavio 1. oktobra faksimile njegovih dopisa upućenih pravosudnim organima kao i stavove i tvrdnje njegove supruge i branica, te zatražio zvanične odgovore od Osnovnog suda u Prijepolju, Višeg suda u Užicu i Ministarstva pravde Republike Srbije.

U obavještenju Osnovnog suda, na pitanje o razlozima razlozi za produženje pritvora Erolu Nadžaku, se navodi da je nakon što je u novembru i decembru 2018. godine, nakon što je izvršio krivično djelo opšte opasnosti i teško djelo opšte opasnosti, određen pritvor od trideset dana i da je, nakon ukidanja pritvora, okrivljen da je izvršio dva djela protiv opšte sigurnosti (od čega jedno prema licu iz prethodnog predmeta).

Poslije toga protiv Nadžaka prijepoljsko tužilaštvo je podnijelo optužni prijedlog za dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti, nakon čega je u pritvoru Okružnog zatvora u Užicu.

“Kako su se u oba napred navedena krivična predmeta u svojstvu okrivljenog i jednog od oštećenih, pojavljivala jedna te ista lica, to je sud, rešenjem od 8. februara 2019. godine spojio spise predmeta radi vođenja jedinstvenog predmeta i donošenja jedinstvene odluke-presude”, pojašnjava se iz Osnovnog suda u Prijepolju.

Nadležno sudsko vijeće ovog suda je prije isteka svakih 30 dana, cijenilo da li i dalje postoje razlozi i nalazeći da stoje, produžavalo pritvor prema Erolu Nadžaku u trajanju do 30 dana. Protiv svih ti rješenja odbrana je podnosila žalbe Višem sudu u Užicu i sve su one (zaključno sa septembrom mjesecom) odbijene. Poslednji put odluka o produženju pritvora Erolu Nadžaku donijeta je 2. oktobra.

U obrazloženju za produženje pritvora je, između ostalog, navedeno da će okrivljeni ometati postupak utjecajem na oštećene i svjedoke, da je jedno lice oštećeno krivičnim djelom teško djelo protiv opšte sigurnosti. Sud je, kako piše u Rješenju, ocjenio da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo. Postupajući sudija Milan Vasiljević navodi da postoje okolnosti propisane članom 211 stav 1 tačka 2 ZKP-a (Pritvor se može odrediti protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo ako postoje okolnosti koje ukazuju da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela ili ako osobite okolnosti ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače).

Vršilac funkcije predsjednika Osnovnog suda u Prijepolju Mileta Bezarević predočava odredbe Zakona o sudijama i pojašnjenje o sudiji pojedinca u tzv. skraćenom postupku.

“…propisano je da je sudija nezavistan u postupanju i donošenju odluka, dok je članom 22 istog zakona, predviđeno, da je sudija slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava u svenu u čemu oldučuje i da nije dužan da ikome pa ni drugim sudijama i predsedniku suda, svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje, izuzev u obrazloženju odluke ili kad to zakon posebno nalaže”, stoji u odgovoru.

Na upit da li je u ovom postupku neposredno vršen neki oblik pritisaka od strane političara ili drugih lica Osnovni sud u Prijepolju je odgovorio da u ovom postupku nije bilo pritisaka na sud i na postupajućeg sudiju.

Na tvrdnje Erola Nadžaka da mu je bilo uskraćeno pravo na dva obroka, prilikom prevoza iz Užica za Prijepolje, Osnovni sud u Prijepolju navodi da to nije u domeni ovog suda i postupka i da su glavni pretresi uglavnom zakazivani u 10.30 sati, a privođenja okrivljenog je nalagano je, kao što se to čini i u drugm slučajevima.

U ovom postupku, prema podacima suda, do sada je pet puta je bilo zakazivanje glavnog pretresa, a održan je 21. i 22. maja 2019. Razlozi za neodržavanje ostalih ročišta su, između ostalih, kako se precizira, zbog zahtjeva obrame za izuzeće postupajućeg sudije, izuzeće predsjednika suda, zamjenika OJT, kao vršioca funkcije OJT-a u Prijepolju. Takođe, ročišta nisu održana zbog slanja spisa predmeta u Viši sudu u užice, a radi oldučivanja po žalbi branilaca te zahtjeva i za izuzeće postupajuće i vf predsjednika Višeg suda u Užicu.

Na izjavu Nadžakovog branioca, advokata Milan Drobnjakovića, da je karakteristično za ovaj slučaj “drastično kršenje prava okrivljenog” koja su zajamčena Zakonom o krivičnom postupku, Ustavom i Evropskom poveljom o ljudskim pravima, jer okrivljenom je onemogućeno da, čak, iznese odbranu pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Prijepolju iz Osnovnog suda, pozivajući se na spise predmeta, to demantuju.

“Dana 21. i 22. 05. 2019. okrivljeni je u prisustvu svojih branilaca izjavio da će da se brani ćutanjem, što je njegovo pravo. Iz tog razloga ne stoje razlozi da je istom onemogućeno, iako je to želeo, da iznese odbranu pred ovim sudom”, piše u odgovoru na te tvrdnje.

Viši sud u Užicu kao i Ministarstvo pravde Republike Srbije su ranije, ne pružajući odgovor ni na jedno pitanje, našu redakciju uputili na Osnovni sud u Prijepolju.

Erol Nadžak je u obavještenju upućenom javnosti podvukao da sama činjenica da je u pritvoru proveo devet mjeseci zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti i činjenica da su lica koja su za teži oblik tog krivičnog djela, jer su ugrožavala sigurnost Predsjednika Republike Srbije, provela 28 dana u pritvoru, dovoljno govori o odnosu Osnovnog suda u Prijepolju i Višeg suda u Užicu prema njemu.

Za preuzimanje i obavljivanje ovog sadržaja potrebna je saglasnost SNews-a.

Povezane vijesti