Aktuelno Društvo Sandžak

U porastu broj đaka u nastavi na Bosanskom

Ukupan broj učenika u nastavi na bosanskom jeziku u 2019/2020. školskoj godini, u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu je 17.253 i taje broje je veći za 1582 učenika u odnosu na prošlu godinu, saopšteno je danas iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Prema reprezentativnim podacima BNV-a u ovoj školskoj godini je povećan i broj učenika upisan u prvim razredima osnovnih škola u nastavi na bosanskom jeziku. U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu ove godine je upisano 1.532 bošanjčke djece, dok je prošle 2018/2019. školske godine bilo 1.453 učenika koji su prvi razred pohađali na maternjem bosanskom jeziku.

U Brodarevu, opština Prijepolje, ima 30 djece koja pohađaju cjelokupnu nastavu na bosanskom jeziku.

Konstatirajući da postoji rast broja đaka upisanih u na bosanskom jeziku predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić je u redovnom obraćanju medijima, na temu “Ravnopravnost u obrazovanju na maternjem jeziku” istakla da su pod otežanim okolnostima dobijali podatke od obrazovno odgojnih ustanova.

“U neki školama je manje, u nekim više, ali ukupan broj đaka upisanih za nastavu na mternjem bosankom jeziku je u porastu. Neke su nam (škole) to dale, neke nisu. Međutim, na kraju, uz pomoć Ministarstva, pošto je njihova zakonska obaveza da podatke dostavljaju ustanovama od javnog interesa dobili smo podatke i na osnovu reprezetativnog uzorka, koji predstavlja sve obrazovno-odgojne ustanove u Sandžaka gdje se nastava odvija na bosanskom jeziku je podatak da imamo rast broja đaka na bosanskom jeziku, što je dobro, ali što još uvijek nije razlog da mi ne reagujemo na neravnopravnost prilikom upisa sve djece koja se obrazuju na ovom prostoru”, ocjenila je predsjednica BNV-a dodavši da Ministarstvo prosvjete još nije predočilo svoje zvanične podatke i pojedinačno za svaku školu i predškolsku ustanovu.

Odgovarajući na pitanje da li će učenici drugih i šestih razreda, u nastavi na bosanskom, uskoro imati udžbenike Jasmina Curić je podsjetila da udžebenici kasne zbog reforme u obrazovanju i da je pitanje vremena kada će da stignu.

“Udžebenici su u štampi. Imamo informaciju da je pitanje dana kada će da dođu. Sve što je bilo pitanje roka, što se tiče Bošnjačkog nacionalnog vijeća, rok je ispoštovan. Bilo je malo kašnjenja što se tiče Zavoda (za udžbenike), Ministarstva, izdavačke kuće”, ukazala je ona pojasnivši da je nakon reforme programa udžbenika na srpskom jeziku nacionalne manjine radile programe, po ustaljenoj proceduri i programima.

Ukazujućići da je “u različitosti nacionalnih identiteta ljepota naše zajednice i naš resurs” ona je naglasila da Bošnjačko nacionalno vijeće, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prati proces obrazovanja na bosanskom jeziku kao i primjenu zakona koji definišu ovu oblast, te ponovila stav o diskriminaciji.

“Utvrđeno je da se pri upisu, u nekim odgojno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku, prvenstveno u Novom Pazaru, Prijepolju, Brodarevu i Priboju vrši diskriminacija djece na način da se djeca srpske nacionalnosti upisuju po automatizmu na osnovu nacionalne pripadnosti a djeci bošnjačke nacionalnosti je uskraćeno to pravo. Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše političko i predstavničko tijela Bošnjaka, definiše ovaj postupak kao drsku diskriminaciju djece bošnjačke nacionalnosti u obrazovanju, kršenju prava djeteta te individualnih i kolektivnih prava bošnjaka što sve ima za posljedicu nastavak asimilacije Bošnjaka”, navela je predsjedniva BNV-a.

Prema njenim riječima svi oni koji svjesno uskrate, rođenjem stečeno pravo djetetu da se obrazuje na maternjem jeziku, snose odgovornost za promjenu njegovog identiteta, na nezakonit način, protiv njegove volje i bez saglasnosti roditelja.

Predstavnici BNV-a su nakon poziva ministru prosvjete Mladenu Šarčeviću održali sastanak Ministarstvu i kako je saopštila predsjednica Vijeća zaključak je jedinstven i on glasi da Ministarstvo prosvjete nema zakonski osnov za svoj dopis kojim traži od direktora odgojno-obrazovnih ustanova da traže izjašnjavanje oba roditelja da im se djete obrazuje na maternjem jeziku.

Također je na ovom sastanku od predstavnika ministarstva potvrđeno da su obdaništa u potpunoj nadležnosti lokalnih samouprava i da se hitno pristupi otklanjanju posljedica u skladu sa zakonom.

Predsjednica BNV-a je ponovila stav tog predstavničkog tijela Bošnjaka da, u cilju otklanjanja posljedica nastalih diskriminacijom djece bošnjačke nacionalnosti u procesu vaspitanja i obrazovanja BNV će preduzeti sve raspoložive mjere kod nadležnih pravosudnih domaćih i međunarodnih institucija u kako bi zaštitili prava djeteta te individualna i kolektivna prava Bošnjaka.

– Konstatovana netransparentnost Ministarstva prosvjete

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić sa saradnicima održala je danas sastanak na temu ravnopravnosti u obrazovanju na maternjem jeziku sa predstavnicima medija i nevladinim organizacijama koje imaju konsultativno-participativni status u Vijeću.

Predstavnici NVO su na sastanku zajednički osudili postupke Ministarstva prosvjete kojim se odobrava i podstiče diskriminacija i asimilacija bošnjačke djece. Kao posljedica ovakvih postupaka Ministarstva podstiče se i favorizuje obrazovanje na srpskom jeziku za djecu bošnjačke nacionalnosti u obrazovno-odgojnim ustanovama u Sandžaku, prvenstveno u Novom Pazaru, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši.

Predstavnici NVO su podržali napore Vijeća usmjerene na otklanjanje posljedica nastalih diskriminacijom djece bošnjačke nacionalnosti u procesu odgoja i obrazovanja te namjere BNV da preduzme sve raspoložive mjere kod nadležnih pravosudnih domaćih i međunarodnih institucija kako bi zaštitili prava djeteta te individualna i kolektivna prava Bošnjaka.

“Svi prisutni su se složili da se pri upisu djece na maternjem bosanskom jeziku u obrazovnom-odgojnim ustanovama roditelji dovode u zabludu i stiču utisak neravnopravnosti u odnosu na roditelje koji upisuju djecu u nastavu na srpskom jeziku”, saopšteno je iz BNV-a.

Kako se navodi prijedlog predstavnika NVO je bio da treba hitno raditi na otklanjanju problema u implementaciji nastave na bosanskom jeziku i to na svim nivoa od lokalnih do republičkih. Predstavnici nevladinog sektora su dodali da je naročito bitno raditi i na promjeni svijesti nastavnog kadra u školama i roditelja o značaju nastave na maternjem bosanskom jeziku kao procesa za razvoj ličnosti koja postaje svjesna svog nacionalnog identiteta.

Jedan od prijedloga predstavnika medija bio je da Bošnjačko nacionalno vijeće okupi predstavnike bošnjačkih političkih partija i da utiče na njih da u predizbornim programima za predstojćeće izbore uključe i dio koji se odnosi na afirmaciju nastave na bosanskom jeziku.

Na sastanku je konstatovana netransparentnost Ministarstva prosvjete i ostalih državnih službi koje se bave obrazovanjem kada je riječ o prikupljanju i objavljivanju podataka koji se tiču broja djece u nastavi na bosanskom jeziku. Također prisutni su istakli potrebu dijaloga sa Ministarstvom prosvjete u cilju rješavanja problema u implementaciji nastave na bosanskom jeziku.

Povezane vijesti