Aktuelno Društvo Ekonomija Novi Pazar

Grad Novi Pazar se, pored duga od preko 316 miliona, kreditno zadužuje sa još 250 miliona dinara?

Prijedlogom odluke Skupštine grada Novi Pazar planira da se kreditno zaduži za iznos od 250 miliona dinara, radi finansiranja kapitalnih rashoda, odnosno održavanja gradskih saobraćajanica i seoskih puteva.

Kreditno zaduživanje se vrži na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija broj 401-00-01772/2023-03 od 17. marta 2023. godine, kojim je data saglasnost da se Grad Novi Pazar može kreditno zadužiti sa namjenom za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda i istim aktom obavezuje se Odeljenje za finansije da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izvrši odabir najpovoljnije banke. Bliža prava i obaveze regulisaće se Ugovorom o kreditu koji će Gradonačelnik grada Novog Pazara zaključiti sa bankom čija ponuda bude najpovoljnija.

-Preko pola miliona eura za seoske puteve u Goševu i Leči

Ministarstvo finansija je potvrdilo da je saglasno da se Grad Novi Pazar u 2023. godini može dugoročno kreditno zadužiti radi finansiranje kapitalnih projekata, održavanje gradskih saobraćajanica i lokalnih puteva.

Grad Novi Pazar je od Ministarstva finansija 24. februara zatražio saglasnost za dugoročno zaduživanje kod poslovne banke u ukupnom iznosu od 250 miliona dinara, između ostalog za projekat lokalni put u selu Goševu sa skoro 37 miliona dinara (oko 316 hiljada eura) i za prvu dionicu lokalnog puta Cvijetnje-Leča sa skoro 28 miliona dinara (skoro 240 hiljda eura).

Ovaj prijedlog obuhvata izgradnju 18 lokalnih puteva, odnosno ulica i krakova ulica u prigradskim i gradskim naseljima u Novom Pazaru.

Kako stoji u dopisu Minisarstva finansija Grad Novi Pazar je 17. marta dostavio prijedlog odluke o reblansu budžeta za 2023. godinu.

Navodi se i da je utvrđeno da Grad Novi Pazar preko zakonskog roka ima neizmirene obaveze u iznosu od preko 362 miliona dinara i odnosi se na utrošenu električnu energiju, dugove za radove koje je izvelo komunalno preduzeće na instalacijama vodovoda, kao i za neizmirene zarade zaposlenima u Gradskoj upravi, te da je planirano da isti budu izmireni u 2023. godini.

Uvidom u podatke o kreditnom zaduživanju na dan 28. februar 2023. godine utvrđeno je da Grad Novi Pazar ima neotplaćene obaveze po ranije zaključenim kreditima u iznosu od 316 miliona 48 hiljada i 813 dinara. Sa novim kreditom nivo zaduženja bi iznosio preko 566 miliona dinara ili oko 4,83 miliona eura.

Iz Ministarstva finansija u zaključku dopisa Gradu Novi Pazar ukazju da će u slučaju da se utvrdi da podaci iz usvojene Odluke o izmjeni i dopuni odluk o budžetu grada Novog pazara za 2023. godinu ne odgovaraju podacima navedenim u zahtjevu za dobijanje saglasnosti za kreditno zaduženje i dostavljenom nacrtu odluke o rebalansu, saglasnost biti stavljena van snage.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: