Aktuelno Društvo Intervju

Predsjednica Višeg suda u Novom Pazaru Slađana Čolović: Sud u potpunosti transparentan i otvoren za svaki vid komunikacije sa medijima i građanima

Predsjednica Višeg suda u Novom Pazaru, Slađana Čolović ocjenila je da je ovaj “sud na visokom nivou u pogledu transparentnosti u svom radu i otvoren za svaki vid komunikacije sa medijima i građanima, te aktivno učestvuje u razvoju saradnje sa novinarima”. Navela je i da u dosadašnjoj praksi nije postojala posebna zainteresovanost medija za praćenje rada ovog suda.

Predsjednica Višeg suda u Novom Pazaru, Slađana Čolović, foto. SNews, arhiv

“Praksa pokazuje da se određena vijest uzima sa portala i da bude prezentovana javnosti i na drugim portalima, bez aktivnog interesovanja novinara”, izjavila je Čolović.

Također je potvrdila da Viši sud u Novom Oazaru do sada nije objavljivao presude na svojoj internet stranici i da je u 2021. i prvih devet mjeseci u 2022. godini dvoje sudija ovog suda bilo sagovornik nekog medija ili novinara.

Viši sud u Novom Pazaru je u istom periodu izdao dva saopštenja za javnost i održao dvije konferencije za medije.

Povodom rezultata istraživanja “Iskustvo i percepcije novinara o transparentnosti pravosuđa u Srbiji” koji su predstavili Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija), a tiču se transparentnosti pravosudnih organa i saradnji pravosuđa sa medijima, SNews je pozvao pravosudne organe u Novom Pazaru, Viši sud, Osnovni sud, Prekršajni sud i Više javno tužilaštvo da daju intervju na ovu temu. Na “Zahtjev za intervju”, bez pozivanja naše redakcije na Zakon o slobodnom pristupu informcijama od javnog značja prvo su, uz pozivanje na tačke Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Sudskog poslovnika, stigli odgovori od predsjednice Višeg suda u Novom Pazaru, Slađane Čolović.

SNEWS: Kako ocjenjujete transparentnost u svom radu i saradnju sa novinarima u Novom Pazaru i šire, a kako bi ostvarili svoju ulogu u jačanju medijskih sloboda i omogućili objektivnu percepciju građana o svom radu?

ČOLOVIĆ: Viši sud u Novom Pazaru je otvoren za svaki vid komunikacije sa medijima i građanima, te aktivno učestvuje u razvoju saradnje sa novinarima, a i šire, iz kog razloga možemo zaključiti da je Viši sud u Novom Pazaru na visokom nivou u pogledu transparentnosti u svom radu

SNEWS: Kako ocjenjujte zainteresovanost medija (lokalnih i ostalih) za praćenje rada suda i da li sud prati svoju zastupljenost u medijima?

ČOLOVIĆ: U dosadašnjoj praksi, osim par novinara (lokalnih i ostalih) ne možemo reći da je postojala posebna zainteresovanost medija za rad suda. Najveće interesovanje novinara je za predmete koji su izazvali posebnu pažnju javnosti koji se prate do pravosnažnosti i u čemu sud aktivno učestvuje i daje informacije, dok je manje interesovanje za pitanja koja se tiču uslova, načina i organizacije suda. Praksa pokazuje da se određena vijest uzima sa portala i da bude prezentovana javnosti i na drugim portalima, bez aktivnog interesovanja novinara.

SNEWS: Da li Vaš organ ima portparola ili lice zaduženo sa saradnju s medijima?

ČOLOVIĆ Selma Hodžić, sekretar Višeg suda u Novom Pazaru je lice određeno za portparola suda.

SNEWS: Da li redovno zainteresovane novinare i registrovane medije obavještavate o aktivnostima suda?

ČOLOVIĆ: Mediji se uglavnom informišu za postupke i predmete za koje postoji posebna zainteresovanost javnosti. Sud je obavještavao javnost o određenim predmetima i aktivnostima suda davanjem saopštenja, u pismenoj formi. Posebno naglašavamao da je sud uvijek na zahtjev zainteresovanih medija davao informacije u vezi određenih postupaka koji se vode pred našim sudom, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti, kao i o bezbjednosti učesnika u postupku.

SNEWS: Koliko je, u 2022. i 2021. godini, Vaš organ izdao saopštenja za javnost i održao konferencija za medije u vezi rada organa ili nekog predmeta?

ČOLOVIĆ: Viši sud u Novom Pazaru je izdao dva saopštenja i održao dvije konferencije za medije.

SNEWS: Na koji sve način Vaš organ komunicira s medijima? Da li su i preko kojeg sredstva komunikacije portparoli (ili sudije) zaduženi za komunikaciju dostupni novinarima (e-mail, broj mobilnog telefona, Viber, WatsAps grupa…)?

ČOLOVIĆ: Obavještenje za medije daje predsjednik suda, odnosno lice zaduženo za informisanje javnosti (portparol suda) u cilju obezbjeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obavještavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima. Na internet prezentaciji suda, tačnije u Informatoru o radu suda, se mogu naći svi potrebni podaci i kontakti sudske uprave i lica zaduženog za informisanje javnosti, a sud je otvoren za komunikaciju putem službenog e-maila i telefona

SNEWS: Koliko intervjua ili izjava je za neki medij dao predstavnik suda ili PR u toku u 2022. i 2021. godini?

ČOLOVIĆ: Odgovor na pitanje je dat kroz odgovor na pitanje 5. ovog intervjua.

SNEWS: Da je vaš sud organizirao sastanke na kojima su u cilju poboljšanja transparentnosti održani direktni razgovori sa sudijama ili predsjednikom suda?

ČOLOVIĆ Sud je organizirao sastanke gdje su vođeni direktni razgovori sa sudijama i predsjednikom suda.

SNEWS: Da li sud objavljuju presude na svojim internet stranicama? Koliko je do sada, od pokretanja internet stranice suda, objavljeno izjava, saopštenja, obavještenja, fotografija ili video sadržaja u vezi rada suda ili nekog predmeta?

ČOLOVIĆ: Sud do sada nije objavljivao presude na svojoj internet prezentaciji ali je omogućavao svim zainteresovanim medijima i ostalim tražiocima informacija upozvanja sa sadržajem istih poštujući načela Pravilnika o minimumu anonimizacije sudskih odluka. Što se tiče ostalog navedenog u pitannju, ističemo da Viši sud u Novom Pazaru nema evidenciju o svakoj informaciji koja je objavljivana na internet stranicama, ali je donio Informator o radu suda sa osnovnim podacima o radu suda, a koji su od značaja za ostvarivanje prava građana i prezentaciju organizacije suda javnosti. Informator se donosi jednom godišnje i redovno ažurira, au kome se mogu, pored osnovnih podataka, naći i podaci koji se tiču Godišnjeg rasporeda poslova u sudu, kontakt informacije (telefoni, faks, internet stranicu i adresu elektronske pošte) lica ovlašćenih za davanje određenih informacija, zatim organizacionu strukturu suda, strukturu zaposlenih u sudu, pregled statističkih podataka iz izvještaja o radu suda, podaci o podnijetim pritužbama građana i o informacijama od javnog značaja, podaci o prihodima i rashodima u sudu, pregled budžeta za tekuće izdatke, podaci o javnim nabavkama, platama sudija i zaposlenih po zvanjima, podaci o sredstvima rada i mnogi drugi podaci koji se tiču rada suda.

SNEWS: Koliko je medija i novinara u 2022. i 2021. godini zatražilo uvid u spise predmeta?

ČOLOVIĆ: Prema podacima kojima sud raspolaže nije bilo takvih zahtjeva. U vezi sa vašim pitanjem potrebno je naglasiti da uvid u spise predmeta (pregledanje, fotokopiranje, fotografisanje, snimanje) mogu, po odobrenju postupajućeg sudije izvršiti stranke u postupku dok druga lica mogu izvršiti uvid us pise predmeta ukoliko imaju opravdan interes.

SNEWS: Koliko je novinara 2022. i 2021. zatražilo ili prisustvovalo ročištima, kao načinu informisanja?

ČOLOVIĆ: Prema podacima kojiam raspolažemo za traženi period sedam novinara je podneijelo ukupno dvadesetsedam zahtjeva za dozvolu za prisustvo suđenju u određenim predmetima.

SNEWS: Koliko je sudija 2022. i 2021. godini bilo sagovornik nekog medija ili novinara?

ČOLOVIĆ: U traženom periodu dvoje sudija je bilo sagovornik nekog medija ili novinara.

SNEWS: Koliko je 2022. i 2021. godine sud od medija ili novinara primio zahtjeva za pristup informacijama i postupa po tim zahtjevima?

ČOLOVIĆ: Za traženi period bilo je ukupno 15 zahtjeva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i na sve zahtjeve je blagovremeno odgovoreno u roku od 15 dana od dana prijema u sud.Inače, Viši sud u Novom Pazaru u skladu sa članom 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Povereniku, isključivo preko Portala za dostavljanje godišnjih izvješataja, godišni izvještaj o podnijetim zahtjevima sudu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

SNEWS: Da li veličina sudnica predstavlja prepreku da svi zainteresovani novinari mogu da prate suđenje i da li sudije upozoravaju na pravila ponašanja u sudnici prije početka svakog suđenja?

ČOLOVIĆ: Sudnice u Višem sudu u Novom Pazaru imaju sasvim dovoljno prostornog kaaciteta gdje svi zainteresovani novinari, a i šira javnost mogu da prate suđenja u slučajevima kada javnost nije isključena. Glavnim preresom rukovodi predsjednik vijeća shodno odredbi člana 367 ZKP, te je u njegovoj nadležnosti da prisutne upozorava na pravila ponašanja u sudnici prije početka i tokom suđenja. Isto tako odredbom člana 326 ZPP određuje da sud rukovodi glavnom raspravom.

SNEWS: Slažete li da je potrebno obezbjediti jasan sistem postupanja pravosudnih institucija da bi se poboljšala komunikacija i transparentnost pravosuđa. Zalažete li se za održavanje redovnih konferencija za novinare, informativnih brifinga, organizovanje zajedničkih sastanaka sudija i novinara radi ostvarivanja bolje saradnje, kao i otvaranje mogućnosti za ostvarivanje ličnih kontakata novinara sa sudijama?

ČOLOVIĆ: Viši sud u Novom Pazaru, kao pravosudni orgam, je u potpunosti transparentan i otvoren za komunkaciju u zakonskim okvirima.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: