29 Marta, 2023
Aktuelno Društvo Sjenica

Šutnja o cijeni ekshumacija u Sjenici, groblje na temeljima nove škole

Opštinska uprava Opštine Sjenice još nije potvrdila niti negirala autentičnost dokumenta niti informacije o ekshumaciji posmrtnih ostataka navedene u računu koji je Medžlis Sjenica Islamske zajednice u Srbiji izdao u junu ove godine.

Redakciji SNews-a je proslijeđen faksimil računa od 9. juna 2022. godine za uslugu ekshumacije posmrtnih ostataka, za količinu 24 i ukupan iznos od 1.440.000 dinara. Isti je, kako stoji u tom računu, potpisao predsjednik Medžlisa IZ-e Sjenica, Kemal Mahmutović, a jedna ekshumacija košta 60.000 dinara.

Iz Opštinske uprave Opštine Sjenica nakon sedam dana od upućnog zahtjeva za izjavu, zvanične informacije, do objave ovog teksta nisu stigli odgovori na upućena pitanja, ali je u telefonskom razgovoru potvrđeno da je mail sa tim zahtjevom primljen i da će biti razmatran.

Javnost je u vezi ovog slučaja, za sada ostala uskraćena na pitanje, li je ovaj račun autentičan, ako jeste, da li je iz Budžeta Opštine Sjenica na račun Medžlisa Sjenica, Islamske zajednice u Srbiji isplaćen iznos od 1.440.000 dinara za tu uslugu.

“Ako je po ovom računu isplaćen navedeni iznos, da li je Opštinska uprava Sjenice utvrdila osnove za takvu isplatu, po kojoj osnovi i čijoj odluci je iznos isplaćen, ako je iznos isplaćen da li Opštinska uprava Sjenice prethodnu utvrdila ovlašenja, posjdovanje licence, dozvole, i sl. Medžlisa Sjenica za poslove-usluge i ekshumacije”, su pitanja na koja su zatraženi odgovori.

Zemljani radovi na prostoru mezarja, foto: SNews

Također je ostalo nejasno na kojem mjestu i uz koje prethodno pribavljene dozvole je izvršen premejštaj posmrtnih ostataka ekshumiranih uslugom Medžlisa Sjenica, na kojoj lokaciji i iz kojih razloga je vršena ekhumacija, te da li su prilikom ekshumacije poštovani zakonski uslovi i obavješteni nadležni državni organi.

Prostor na kojem je bilo mezarje predviđen je za školsko igralište, foto: SNews

Prema saznanjima SNews-a ekshumacija posmrtih ostataka u uklanenjnej mezarja vršeno je na mjestu izgradnje nove škole u Sjenici, kod Doma zdravlja. Prema nezvaničnim potvrdama na tom jestu je bilo staro sjeničko mezarje i postoje živi potomci ukopanih na tom mjestu.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je, nakon polaganja kamenat temeljca, za vrijeme izborne kampanje, 20. marta 2022. godine izjavio da će država u izgradnju nove Osnovne škole “Svetozar Marković” u Sjenici uložiti 11,7 miliona eura i da će to biti “najbolja škola u Srbiji”.

Skice buduće osnovne škole “Svetozar Marković” u Sjenici

Izgradnja tog objekta finansira se Kancelarija za javna ulaganja, a povjerena je novosadskoj firmi GA koja se kao jedina pojavila na tenderu Opštine Sjenica.

Ekshumacija zakonom propisan postupak

Prema Pravilniku o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica (“Službeni glasnik RS”, br. 96 od 2. decembra 2016, 139 od 19. novembra 2020, 66 od 10. juna 2022.) iskopavanju posmrtnih ostataka umrlog lica može se pristupiti samo po prethodno pribavljenom odobrenju za iskopavanje izdatom od opštinskog organa uprave nadležnog za poslove komunalne djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Iskopavanje posmrtnih ostataka umrlog lica se vrši u prisustvu sanitarnog inspektora koji utvrđuje da li se iskopavanje i prenošenje posmrtnih ostataka umrlog lica obavlja na način i pod uslovima koji su propisani ovim pravilnikom.

Foto: SNews

Ekshumacija je postupak iskopavanja već zakopanih posmrtnih ostataka, nakon zakonski dozvoljenog vremena od sahranjivanja, i njihovo prenošenje na drugo mjesto.

Ekshumacija se vrši u situacijama ako je osoba umrla u nejasnim okolnostima i stoga je potrebna ponovna policijska i sudska istraga, ako je umrli ukopan na neprikladnom mjestu i ako rodbina želi da se premjesti na drugo mjesto, ako je dopuštena arheološka prefiksacija za bolje razumjevanje ljudske kulture i istorije, ali i ako je potrebno prenijeti grobove u svrhu novogradnje.

Ukoliko se procedura eksumacije obavlja na javnoj površini ili zajedničkoj grobnici, neophodno je da se prikupi pristanak i od ostalih živih članova porodice, jer i ostali pokojnici iz zajedničke grobnice trpe u procesu ekshumacije.

Za ekshumaciju je potreban pristanak vlasnika grobnog mjesta, na kojem je pokojnik trenutno sahranjen. Pri tome je, između ostalog, potrebno dostaviti podatke o umrloj osobi – izvod iz matične knjige umrlih, dokaz o posjedovanju novog grobnog mesta u koji se prenose posmrtni ostaci; fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva; dokaz o srodstvu (za supružnike vjenčani list, za decu izvod iz matične knjige rođenih); pismenu saglasnost za ekshumaciju ukoliko postoji više nasljednika, tj. više nosilaca prava korišćenja grobnog mjesta; potvrdu od sanitarne inspekcije i potvrdu groblja da je lice sahranjeno na tom groblju;

Sve troškove oko iskopa i ponovnog ukopa preminulog snosi osoba koja je zahtjev za ekshumaciju podnijela, a cijenu ekshumacije određuju lokalna groblja ili nadležne institucije, a ona je u prosjeku 300-400 eura.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: