Aktuelno Društvo Novi Pazar Zdravlje

Državna revizorska institucija (DRI): Meho Mahmutović u nezakonitom mandatu VD direktora OB Novi Pazar

Izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) od 26. juna 2020. godine potvrdio je ranije analize portala SNews u kojima je ukazano da se aktuelni vd direktora Opšte bolnice Novi Pazar Meho Mahmutoviću nalazi u nezakonitom mandatu na toj funkciji jer osnivač može imenovati za vršioca dužnosti direktora na period ne duži od šest mjeseci, koji može imati samo jedan mandat.

“Mandat vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Novi Pazar istekao je 4. decembra 2018. godine, a da pri tom upravni odbor nije raspisao javni konkurs za izbor direktora ove zdravstvene ustanove, što nije u skladu sa članom 117 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti”, stoji u izvještaju.

2020-3-Opsta bolnica Novi Pazar

Aktuelni vd direktora OB Novi Pazar je krajem septembra 2020. godine Državnoj revizorskoj instituciji naslovio

Izveštaj o otklanjanju nepravilnosti otkrivenih u reviziji 2019.

Kako se navodi u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Opšte bolnice Novi Pazar, Novi Pazar za 2019. godinu, odredbama člana 117 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da ako upravni odbor zdravstvene ustanove ne izvrši izbor kandidata za direktora zdravstvene ustanove, odnosno ako osnivač zdravstvene ustanove ne imenuje direktora zdravstvene ustanove, u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i u slučaju kada dužnost direktora prestane pre isteka mandata, dok se ne sprovede konkurs za direktora, osnivač će imenovati vršioca dužnosti direktora na period ne duži od šest mjeseci, koji može imati samo jedan mandat.

Ministar zdravlja imenovao je vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Novi Pazar Meha Mahmutovića Rešenjem broj: 119-05-256/2018-04 od 4. juna 2018. godine, na period od šest mjeseci.

Od strane Ministarstva zdravlja i ministra Zlatibora Lončara javnosti još nisu predočene zakonske osnove na osnovu kojih Meho Mahmutović i dalje obnaša funkciju vd direktora OB Novi Pazar.

– U 2019. godini ukupni prihodi OB Novi Pazar 1.139.034.000 dinara (9,693 miliona eura)

Izvještaj DRI za OB Novi Pazar je pokazao da je to jedna od državnih instutcija sa največim godišnjim prihodom koj iznosi preko 9 miliona i 693 hiljae aura

Prema prezentovanim podacima za 2019. godinu, ostvareni su tekući prihodi u iznosu od 1.309.374 hiljade dinara i primanja od prodaje nefinansijske imovine ostvarena su u iznosu od 43 hiljade dinara, što ukupno iznosi 1.309.417 hiljada dinara.

“U poređenju sa prethodnom godinom, u kojoj su tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine ostvareni u iznosu od 1.139.034 hiljade dinara, utvrđeno je uvećanje za 15 posto ili za 170.383 hiljade dinara”, zaključuje se u dijelu izvještaja koji se odnosi na prihode..

Kao rezultat poslovanja se kntatuje da je Opšta bolnica Novi Pazar u 2019. godini iskazala budžetski deficit u iznosu od 2.645 hiljada dinara. “Budžetski deficit korigovan je za deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka
tekuće godine u iznosu od 7.417 hiljada dinara, na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 19/1 od 20. marta 2020. godine. Opšta bolnica Novi Pazar iskazala je višak prihoda i primanja – suficit u iznosu od 4.772 hiljade dinara, koji je u celosti raspoređen na namenska sredstva za narednu godinu”, stoji na izvještaju objavljenom na sajtu https://www.dri.rs/revizije/izvestaji-o-reviziji.136.html.

 

 

 

 

 

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: