Aktuelno Društvo Novi Pazar Sandžak

SNEWS istražuje: Ko nam i kako dijeli pravdu?

Slanjem zahtjeva za pistup informacijama od jasnog značaja Osnovnom sudu u Novom Pazaru SNEWS je danas pokrenuo istraživanje “Ko nam i kako dijeli pravdu”.

Setom od dvadeset pitanja zatraženo je da se javnosti predoče odgovori i informacije koje se tiču radu suda i sudija, njihovih biografija, broja predmeta, potvrđenih i ukunutih presuda, suđenja u razumnom roku, te, između ostalog i pritužba građana na njihov rad.

Pozivamo sve naše čitaoce, građane, ali i sudije, tužioce, advokate, i sve zainteresovane da (anonimno ako žele na e-mali: redakcija@snews.rs) pošalju svoja pitanja za koja smatraju da važna, a mi ćemo ih proslijediti nadležnih državnim organima.

Ovaj zahtjev odnosi se na sljedeće informacije:

 1. Koje sve aktuelne sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru, uključujući predsjednika suda, su imenovane na tu funkciju u periodu od 1. juna 2012. godine do 1. juna 2023. godine, (navesti imena i prezimna sudija)?
 2. Koje sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru, uključujući predsjednika suda sude u parničnim, a koje u krivičnim postupcima?
 3. Na kom pravnom fakultetu i univerzitetu, koje godine i sa kojom prosječnom ocjenom je završio studije svaki od aktuelnih sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru, uključujući predsjednika suda (navesti ime i prezime sudije, pun naziv visokoškolske ustanove, godinu i prosječnu ocjenu)?
 4. Kada i sa kojom ocjenom je svaki od aktuelnih sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru, uključujući predsjednika suda, položio pravosudni ispit (navesti ime i prezime sudije, godinu i ocjenu)?
 5. U koliko ukupno predmeta je do sada, tokom sudijske funkcije, postupao svaki od sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru i koliko donio odluka, odnosno presuda (navesti ime i prezime sudije, broj postupaka, odluka i presuda)?
 6. Koliko ukupno prvostepenih odluka-presuda Osnovnog suda u Novom Pazaru ukinuto, a koliko potvrđeno od strane viših sudskih instanci?. Koliko je potvrđeno i preinačeno nakon drugostepenog postupka, pojedinačno za svakog sudiju (navesti ime i prezime sudije, ukupan broj ukinutih i potvrđenih presuda, kao i ukupan broj preinačenih presuda?
 7. Koliko je u periodu od 1. juna 2012. godine do 1. juna 2023. godine Osnovni sud u Novom Pazaru donio oslobađajućih presuda i koje sve sudije pojedinačno donijele takve presude, a više sudske instance ih, po evetulanoj žalbi potvrdile, za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, član 138 Krivičnog zakonita, stav 3 (navesti ukupan broj osuđujućih presuda za naveden period, ime i prezime sudije i ukupan broj osuđujućih presuda)?
 8. Koliko je vremenski, prosječno, za period 1. jun 2012.-1.jun 2023. trajao parnični postupak, a koliko krivični u Osnovnom sudu u Novom Pazaru?
 9. Koliko je, u periodu od 1. juna 2012. do 1. juna 2023 .godine Osnovnom sudu u Novom Pazaru podnešeno prigovora radi ubrzavanja postupka, koliko žalbi, a koliko zahtjeva za pravično zadovoljenje, kao pravnim sredstvima, kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku?
 10. U koliko ukupno predmeta i pojedinačno za svakog postupajućeg sudiju je u periodu od 1. jun 2012. do 1. jun 2023. godine utvrđeno da je došlo do povreda prava na suđenje u razumnom roku. (navesti, ako postoji, ukupan broj predmeta u kojima je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, ime i prezime sudije sa brojem predmeta u kojima je došlo do povreda prava na suđenje u razumnom roku)?
 11. Koliko je u prethodna tri mjeseca (mart, april, maj 2023) iznosila prosječna neto zarada za svakog sudiju Osnovno suda u Novom Pazaru, uključujući i predsjednika suda (navesti ime i prezime sudije i iznos zaarde)?
 12. Koliki je broj postupaka bio u periodu 1. jun 2012-1. jun 2023., u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, za krivična djela kojima se štite izborna prava i prava intelektualne svojine koja su kao takva grupno određena u članovima KZ-a?
 13. Koliki je ukupan broj parničnih predmeta u Osnovnom sudu u Novom Pazaru bio za period 1. jun 2021- do 1. jun 2023., koji su se vodili zbog faktičke eksproprijacije (bez dokumenata i rješenja i bez naknade), a u vanparnici broj predmeta koji su se vodili usljed eksproprijacije za određeni period?
 14. Koliko je građana i stranaka u postupcima, odnosno koliko je ukupno podnešenih pritužbi i prigovora na rad suda i sudija u periodu 1. jun 2012-1. jun 2023. , na koju materiju i zbog kojih razloga su pritužbe najčešće podnošene?
 15. Koliko je ukupno pritužbi građana i stranaka u postupcima, podnešenih u periodu 1. jun 2012.-1.jun 2023., bilo osnovano, koliko neosnovano i odbačeno?
 16. Navesti broj predmeta ime i prezime postupajućeg sudije za postupak koji je u periodu 1. jun 2012. do 1. jun 2023. najduže trajao.
 17. Navesti broj predmeta ime i prezime postupajućeg sudije za postupak koji je u periodu 1. jun 2012. do 1. jun 2023. najkraće trajao.
 18. Navesti broj predmeta ime i prezime postupajućeg sudije za postupak u osnovnom sudu u Novom Pazaru koji je neriješen i najduže traje.
 19. Koliki je broj zaposlenih u Osnovnom sudu u Novom Pazaru i koliko, neračunajući nosioce sudijske funkcije, i koliko je po visini stručne spreme na dan 1. jun 2023. iznosila prosječna mjesečna zarada zaposlenih u Osnovnom sudu u Novom Pazaru?
 20. Da li neko od nosilaca sudijske funkcije u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, u periodu od 1. juna 2012. do 1. juna 2023. disciplinsk odgovarao zbog težih oblika kršenja, ovlašćenja, prava i zakona i eventulano razriješen ovlašćenja i funkcije koja ima sudija?

Prema Zakonu o dostupnosti informacijama od javnog značaja maksimalni rok za dostavu odgovora je 40 dana.

Kako bi javnosti približili rad i aktivnosti pravosudnih institucija u Novom Pazaru i Sandžaku SNEWS će u narednom periodu nastaviti sa slanjem zahtjeva za pristup informacijama od javnog značaja, bez obzira što je taj zakonski alat prioritetno namjenjen građanima i donešen u cilju povećanja deokartatije transparentnosti u radu organa vlasti.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: