Aktuelno Ekonomija Srbija

U Srbiji inflacija 15,8 posto, referentna kamatna stopa povećana na 5,75 odsto

Narodna banka Srbije (NBS) je povećala referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 5,75 odsto Stopa na depozitne olakšice zadržana je na nivou od 4,5 procenata, dok je stopa na kreditne olakšice povećana na 7 procenata.

“Pri donošenju ovakve odluke, Izvršni odbor je imao u vidu da su, i pored znakova popuštanja, globalni troškovni pritisci i uvozna inflacija i dalje visoki i da je potrebno ograničiti njihove indirektne efekte na rast cijena na domaćem tržištu, koji se mogu prenositi putem inflacionih očekivanja, kao i uticati na dio pritisaka koji dolaze sa strane tražnje”, naveli su iz Narodna banka Srbije i dodali da time doprinose da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja u horizontu projekcije.

Kako ukazuju, prenošenje dosadašnjeg povećanja referentne kamatne stope na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje ukazuje na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike putem kanala kamatne stope.

Istovremeno, održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema euru, Narodna banka Srbije saopštva da znatno doprinosi ograničavanju efekata prelivanja rasta uvoznih cijena na domaće cijene, kao i ukupnoj makroekonomskoj stabilnosti u uslovima povećane globalne neizvjesnosti.

Prema visini referentne kamatne stope utvrđuje se koridor kamatnih stopa, odnosno najviša i najniža kamatna stopa Narodne banke Srbije u sprovođenju operacija na novčanom tržištu. Kamatna stopa na kreditne olakšice (prekonoćni kredit za održavanje dnevne likvidnosti) najviša je kamatna stopa, a kamatna stopa na depozitne olakšice (prekonoćna deponovana sredstva banka kod NBS) najniža kamatna stopa Narodne banka Srbije u pomenutim transakcijama.

Prema podacina NBS-a inflacija je u Srbiji u januaru na mjesečnom nivou, iznosila 1,4 posto, a međugodišnje posmatrano 15,8 procenta, što je bilo u skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora.

Ocjenjuje se da se, i dalje, oko dvije trećine doprinosa ukupnoj inflaciji, odnose na rast cijena hrane i energenata, na koji mjere monetarne politike imaju ograničen efekat, jer je rast ovih cijena u velikoj mjeri posljedica dešavanja u međunarodnom okruženju.

U zavisnosti od kretanja ključnih monetarnih i makroekonomskih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja, kao i globalne geopolitičke situacije, Narodna banka Srbije će procjenjivati da li ima potrebe za nastavkom zaoštravanja monetarnih uslova i u kom obimu, uzimajući pri tome u obzir i očekivane efekte prethodnog zaoštravanja monetarne politike na inflaciju u narednom periodu. Prioritet monetarne politike i dalje će biti obezbjeđenje cjenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku, uz podršku daljem privrednom rastu.

Naredna sjednica Izvršnog odbora NBS-a na kojoj će biti donijeta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. aprila 2023. godine.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: