Aktuelno Društvo Globus

UNFPA: Od 8 milijardi ljudi na planeti, oko 5,5 milijardi ne zarađuje dovoljno

Izvještaj Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) ukazuje na rastuću zabrinutost u vezi sa populacionim kretanjima i poziva na preispitivanje načina na koji se države bave demografskim promjenama.

Novi podaci otkrivaju da je zabrinutost u vezi sa populacionim kretanjima široko rasprostranjena i da Vlade sve više usvajaju politike koje imaju za cilj povećanje, smanjenje ili održavanje stopa fertiliteta (prosečan broj djece koju u reproduktivnom dobu rodi jedna žena. Ipak, napori da se utiče na stope fertiliteta su često neefikasni i narušavaju prava žena, navodi se u UNFPA Izvještaju o stanju svjetskog stanovništva objavljenom danas.

Izvještaj „8 milijardi ljudi, beskonačne mogućnosti: prilika za prava i izbore“ poziva na preispitivanje konteksta u vezi sa demografskim promjenama – pozivajući pri tom donosioce odluka i medije da napuste narativ o „prevelikom“ i „premalom“ broju ljudi.

Kako se navodi u saoptenju UNFPA za Srbiju pitanje ne treba da bude kojom brzinom se povećava broj stanovnika, umjesto toga, lideri bi trebalo da se bave pitanjem da li su pojedinci, a posebno žene, u stanju da slobodno donose odluke koje se tiču reproduktivnog zdravlja. Na ovo pitanje odgovor je najčešće – ne.

Izvršna direktorka UNFPA dr Natalija Kanem je poručila da ženska tijela ne bi trebalo da budu taoci populacionih politika.

„Da bismo izgradili napredna i inkluzivna društva, bez obzira na broj stanovnika, moramo radikalno preispitati način na koji razgovaramo i odgovaramo na demografske promjene”, ukzala je Kanem.

Podaci ukazuju da 44 procenta žena u zajednici, i djevojčica u 68 država koje su obuhvaćene ovim izvještajem, nemaju pravo da donose odluke o svom tijelu kada je u pitanju seks, korišćenje kontracepcije i traženje zdravstvene zaštite; a procenjuje se da 257 miliona žena širom svijeta nema pristup sigurnoj, pouzdanoj kontracepciji.

Dosadašnje prakse, kako se navodi, pokazuju da su politike koje za cilj imaju povećanje ili smanjenje stopa fertiliteta, često neefikasne i da mogu da ugroze prava žena. Mnoge države su uvele programe kojima žele da podstaknu stvaranje većih porodica, nudeći finansijske podsticaje i nagrade ženama i njihovim partnerima, ali stope fertiliteta i dalje su ispod dva djeteta po ženi.

S druge strane, napori da se uspori rast stanovništva kroz prisilnu sterilizaciju i prinudnu kontracepciju grubo krše ljudska prava.

“Planiranje porodice ne smije da se koristi kao sredstvo za postizanje ciljanih stopa fertiliteta. Ono je zapravo sredstvo koje osnažuje pojedince. Žene bi trebalo da imaju mogućnost da biraju da li, kada i koliko djece žele da imaju. Zabrinutost u vezi sa populacionim kretanjima sa sobom nosi jedan ozbiljan rizik: skreće nam pažnju sa pronalaženja konstruktivnih rješenja. Pored toga, ova zabrinutost postaje i obrazloženje za uskraćivanje prava i tjelesne autonomije ženama i devojčicama“, rekla je direktorka regionalne kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za istočnu Evropu i centralnu Aziju, Florens Bauer,

Izveštaj preporučuje Vladama da uspostave politike koje u središte stavljaju rodnu ravnopravnost i mogućnost izbora, kao što su programi roditeljskog odsustva, poreski krediti
za djecu, politike koje promovišu rodnu ravnopravnost na radnom mjestu i univerzalni pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.

Ovo je, kako se zaključuje, dokazana formula koja će dovesti do ekonomskog oporavka i stvaranja otpornih društava koja će moći da napreduju bez obzira na demografske promene.

Ključni podaci iz Izvještaja o stanju svjetskog stanovništva 2023:

  1. Prema podacima iz 68 država koje su učestvovale u izveštaju, 24% žena u zajednici i devojčica nije u mogućnosti da odbije seksualni odnos, dok 11% nije u stanju da
    samostalno odlučuje o kontracepciji.
  2. Istraživanje u osam država pokazalo je da ljudi koji su pratili medije i razgovore o svjetskoj populaciji, uglavnom vide globalnu populaciju kao preveliku.
  3. Globalna demografska kretanja postaju sve uočljivija: dvije trećine ljudi živi u državama sa niskom stopom fertiliteta, dok će osam država činiti polovinu projektovanog rasta globalne populacije do 2050. (Demokratska Republika Kongo, Egipat, Etiopija, Indija, Nigerija, Pakistan, Filipini i Ujedinjena Republika Tanzanija), mijenjajući tako svjetsku rang listu najmnogoljudnijih zemalja.
  4. Povećanje svjetske populacije neće uticati na emisiju ugljenika. Od 8 milijardi ljudi, oko 5,5 milijardi ne zarađuje dovoljno, tek oko 10 dolara dnevno, što ne doprinosi značajno emisiji ugljenika.
  5. Nedavna studija UN-a ukazuje da bi veći rodni paritet u radnoj snazi više uticao na ekonomsku održivost u društvima koja stare i imaju niske stope fertiliteta, nego što bi
    na to uticali podsticaji da žene imaju više djece.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: