Aktuelno Društvo Globus Zanimljivosti

“Crni kamen” u K’abi zaista nije crn: Hadžerul-esved i Mekami-Ibrahim (stope Ibrahima a.s.) na fotografijama visoke rezolucije

Haramain je objavio ekskluzivne fotografije Hadžerul-esved (crnog kamena) ugrađenog u K’abi i Mekami-Ibrahim-a, kamenog otiska stopala Poslanika Ibrahima a.s.

Kako je pojašnjeno na fotografiji “crni kamen” sadrži sedam vrsta stijena ili minerala različitih dimenzija.

Kamen je fotografiran pomoću kamere od 49.000 megapiksela i trebalo je više od 50 sati da se napravi fokus .

U saradnji sa inženjerskom agencijom Haramain – Uprava dvije svete džamije Mekke i Medine na snimanju je napravljeno 1.050 fotografija Hadžerul-esveda , svaka sa kamerom od 160 GB.

Ovo snimanje koristi tehniku ​​poznatu kao slaganje fokusa.

Ova tehnika se izvodi kombiniranjem nekoliko fotografija s različitim fokusnim tačkama kako bi se održala oštrina konačnog proizvoda.

“Ovo je važno jer je izgled Crnog kamena ovom tehnikom prikazan po prvi put”, rekao je Afifi al-Akiti, stipendist islamskih studija sa Univerziteta u Oxfordu, za CNN.

Al-Akiti je otkrio da izvorna boja Crnog kamena zapravo nije bila crna.

“Ovo se otkriva na uvećanoj digitalnoj fotografiji”, istakao je on.

Uz fotografije Mekami-ibrahim-a (Maqam Hajar) blagoslovljeni kamena u kojem su prilikom gradnje K’abi ostali otisci stopala prvog “zidara” hrama na zemlji, navodi se da je prekriven srebrnim omotom na kojem je u kaligrafiji Starog Tulutha ispisan ajetul kursija (tespih dova). Autentični kamen porijeklom iz Dženneta može se vidjeti u podnožju blagoslovljenih stopala Ibrahim a.s.

“Važno je znati da su i Hadžerul-esved (Hajar Aswad) i Mekami-ibrahim (Maqam Hajar) (originalna boja oba kamena je bila blistavo bijela) došli s neba kako bi dovršili izgradnju Svete Ka’be. Njihova svjetla su s vremenom nestala, inače toliko su bila jaka da bi mogla osvijetliti dijelove Zemlje!”, navodi se u pojašnjeju uz fotografije.

U jugoistočni ugao K’abe ugrađen je džennetski kamen po imenu “Hadžerul-esved”. Prema islamsokom učenju Taj kamen je, zajedno sa kamenom Mekami-ibrahimom, spušten iz Dženneta i čekao je na jednom od obližnjih brda stotinama, možda čak i hiljadama godina, sve dok ga melek nije dodao Ibrahimu, a.s., da ga ugradi u jugoistočni ugao Kabe.

Smatra se da je Hadžerul-esved ustvari pečat na ugovoru između Allaha i ljudi kojom prilikom su se ljudi obavezali Gospodaru svome na predanost i iskreno robovanje samo Njemu i nikome osim Njega i da će na Sudnjem Danu taj kamen svjedočiti o tome ko ga je poljubio sa tevhidom a ko ne. Ovako je, prema nekim predajama, hazreti Ali ibn Ebi Talib, r.a., poučio Omera ibn Hattaba, r.a., o svrsi i ulozi ovog svetog kamena.

O njemu se prenosi da je isprva bio bijel poput mlijeka, ali su grijesi sinova Ademovih a.s. bili sebeb (uzrok) da on pocrni. Smatra se da su Hadžerul-esved i Mekami-ibrahim jedina dva subjekta porijeklom iz Dženneta koji se nalaze na Zemlji i oni predstavljaju sastavne dijelove Mesdžidul-harama, arhitektonske cjeline svetog hrama Kabe.

Hadžerul-esved je sastavni dio K’abe jer je ugrađen u njezin jugoistočni ugao, a Mekami-ibrahim se nalazi kojih desetak metara udaljen od istočnog zida Kabe.

K’aba je, piše sarajevski Preporod, Allahovom odredbom najsvetije mjesto na Zemlji i ta njezina svetost se manifestuje i u tome što je ona preporod za ljude i u tome je jedna od tajni i jedna od svrhovitosti obavljanja hadža:

“Allah je učinio da Kaba, Časni Hram bude preporod za ljude, a tako i sveti mjesec i kurbani, naročito oni ogrlicama označeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, da Allah, zaista sve zna.” (Kur`anaö El-Maida, 97).

“‘Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njima su očiti znakovi- mjesto na kom je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega, treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram, Allaha radi, dužan je svako ko može do njega doći, a onaj ko neće da vjeruje- pa, zaista, Allah nije ovisan o svjetovima. (Prijevod značenja Kur`ana, Ali `Imran: 96-97)

– Kamen na kojem je Ibrahim a.s. stajao gradeći K’abu

Od velikih znamenja i Allahovih dokaza u Mekki jeste Ibrahimov kamen (Mekamu Ibrahim) na kojem je stajao gradeći Kabu. Uzvišeni Allah kaže:“U njemu (Mesdžidul-haramu) jesu znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim…” (Ali Imran, 97.) Nakon par hiljada godina otisci stopala Ibrahima, alejhis-selam, ostali su u kamenu.

Dr. Safet Kuduzovićö pojağnjavajuiı kako su stopala tako velika, objasnio je da su ljudi, kao i obično, zavedeni svojim emocijama i strastima potirali po udubljenjima kamena iz različitih povoda tako da su u kamenu ostali tragovi izričito velikih stopala. Enes b. Malik kaže: “Vidio sam kamen i otiske Ibrahimovih prstiju i stopala u njemu, ali su se promijenili od potiranja.” (Ibn Vehb, u djelu El-Muvetta, 8/169 –Fethul-Bari, i Fakihi, 1/450/986, s lancem prenosilaca čiji su prenosioci pouzdani.)

Komentirajući Allahove riječi: “Neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete namaz obavljati!” (El-Bekare, 125.), Katade je rekao: “Ljudima je naređeno da klanjaju kod kamena, a ne da potiru po njemu. U ovom ummetu postoje oni koji su pretjerivali kao i oni prije njih. Nama su prenijeli oni koji su vidjeli otiske stopala i prstiju u kamenu, ali su ljudi potirali po njemu tako da su se tragovi stopala promijenili.” (Taberi, u djeluDžamiul-bejan, 1/747/1641.)

Ibn Abbas prenosi da su Kurejšije dovele jednu vračarku da vidi čija stopala najviše liče otiscima stopala Ibrahima, alejhis-selam, koja su ostala u kamenu. Nakon što su hodali po mokrom pustinjskom pijesku, zapazila je da stopala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najviše liče otiscima stopala Ibrahima, alejhis-selam. Dvadeset godina nakon ovog događaja Uzvišeni Allah je počastio Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstvom. (Ibn Madže, 2/787/2350, i Ahmed, 1/332/3072. Imam Busiri i Ahmed Šakir ovo predanje smatraju ispravnim. (Vidjeti: Misbahuz-zudžadža, 3/50, i El-Musned, 3/336, s opaskama šejha Šakira. Nasiruddin Albani odbacio je ovo predanje. Vidjeti:Daifus-sunen, str. 184) A Allah najbolje zna.

Izvor: haramain.info, https://www.preporod.info/bs/article/110/hadz-historijat-kaba-arefat-saj
https://eislamu.blogspot.com/2016/05/vidio-sam-da-su-stopala-u-ibrahimovom.html

Foto: Haramain

Povezane vijesti

%d bloggers like this: