Aktuelno Društvo Novi Pazar

Grad Novi Pazar doobija još 10 komunalnih milicionera

Grad Novi Pazar raspisao je se Javni poziv za izbor 10 kandidata za zaklјučivanje ugovora o stručnom osposoblјavanju za obavlјanje poslova komunalnog milicionara.

Broj kandidata, kako se isti;e u obavje[tenju, sa kojima se zaklјučuje ugovor o stručnom osposoblјavanju za obavlјanje poslovakomunalnog milicionara je 10 lica. Sa kandidatima, koji budu izabrani, zaklјučuje se ugovor o stručnom osposoblјavanju za obavlјanje poslova komunalnog milicionara i isti se upućuju na obuku o trošku Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara.

“Nakon uspješno završjene obuke, kandidati polažu ispit za obavlјanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara, nakon čega dobijaju sertifikat. Kandidat koji uspješno završi obuku ima pravo da učestvuje na Javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta komunalnog milicionara. Prijava za javni poziv sadrži:ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju”, navodi se u javnom pozivu..

Javni poziv je objavljen na internet prezentaciji Grada Novog Pazara www.novipazar.rs

Povezane vijesti

%d bloggers like this: