Aktuelno Društvo Novi Pazar

Nazire se zatvaranje deponije “Golo brdo”

Grad Novi Pazar objavio je javni poziv za uzorkovanje i hemijske analize parametara životne sredine na deponiji ”Golo brdo”. Laboratorija treba da izvrši analizu rezultata i da prikaže ocjenu kvaliteta pomenutih parametara izradom izvještaja, nakon koje korisnik daje prijedloge mjera zaštite životne sredine.

Kako je navedeno na sajtu gradske uprave Novog Pazara potrebno je da laboratorija uradi uzorkovanje i hemijsku analizu parametara životne sredine, koji obuhvataju podzemne vode, površinske vode, zemljište i deponijski gas, na deponiji „Golo brdo“ u Novom Pazaru, za potrebe izrade tehničke dokumentacije Sanacije i remedijacije postojeće nesanitarne deponije komunalnog otpada „Golo brdo“, u blizini magistralnog puta E-761.

Planirano je uzorkovanje i hemiska podzemnih voda, površinskih voda, uzvodno i nizvodno od tijela deponije i podrzumjeva remedijacione vrijednosti koncentracija opasnih i štetnih materija i vrijednosti koje mogu ukazati na značajnu kontaminaciju podzemnih voda.

Stanje rijeke/potoka u podnožju postojeće deponije Golo brdo

Kako bi se uporedili rezultati i hemijskim analizama utvrdile granične vrijednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija također se predviđa uzorkovanje zemljišta na deponiji i zdravog zemljište u okolini deponije  u zemljištu.

Ispitivanje zemljišta obuhvata 5 mjerenja, podzemnih voda 3 merenja,  površinskih voda 2 merenja i spitivanje deponijskog gasa obuhvata 3 mjerenja

Ovaj poziv obuuhvata i zorkovanje deponijskog gasa treba da bude izvršeno korišćenjem pijezometara, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije.

Svi parametri se određuju akreditovanom metodom koju izvodi akreditovana laboratorija od strane Akreditacionog tijela Srbije, a laboratorijska uzorkovanja bi bilo poželjno uskladiti sa kopanjem istražnih bušotina, navodi se u javnom pozivu.

“Nakon izrade svih parametara, laboratorija treba da izvrši analizu rezultata i da prikaže ocjenu kvaliteta pomenutih parametara izradom izvještaja, nakon koje korisnik daje prijedloge mjera zaštite životne sredine, u skladu sa datom ocjenom. U cijenu je uračunata sva potrebna oprema kojom mora da raspolaže Laboratorija, da bi uradila ispitivanja kao i svi troškovi koje Laboratorija bude imala do završetka posla uzorkovanja i analize parametara životne sredine”, stoji u javnom pozivu Grada Novog Pazara.

Rok za podnošenje ponuda je do četvrtka, 8. decembra 2022. godine.

Deponija Golo brdo nalazi se na hiljadu metara nadmorske visine i udaljena je 25 kilometara od Novog Pazara, građena je na mjestu bogatom vodama i prostoru koji je pošumljavan osamdesetih godina prošlog vijeka.

Kao nedovršena “najsavremenija deponija u Srbiji”, po odluci tadašnjih nosioca vlasti iz redova JUL-a i SPS-a postavljena je u netaknutoj prirodi krajem devedesetih godina u blizini sela Čašič Dolac, Raduhovce, Kominje i Golo brdo. Najavljivana je kao najmodernija u Evropi i bila je predviđena kao regionalna deponija. Izgradnja deponije nikada nije završena, projekat nije ispoštovan i prije vremena je puštena u rad.

Na njoj su učestali požari, a još 2010. godine je urađen projekat za sanaciju. Deponija Golo brdo će, kako je predviđeno projektom, u narednih nekoliko godina bita zatvorena fazno.

Novi Pazaru, Tutin i Raška su u formalnom postupku za otvranje zajedničke deponije na teritoriji opštine Raška, odnosno formiranje Regionalnog centra za upravljanje otpadom koji bi, prena planovima, 2024 godine trebao da počne da se koristi..

“Paralelno sa izgradnjom regionalnog centra, radićemo na zatvaranju postojeće deponije”, izjavila je prošle godine srbijanska ministrica zaštite životne sredine Irena Vujović tokom obilaska nesanitarnu deponije “Golo brdo”.

Većina stanovnika u blizini deponije je napustila svoje domove, a prema knjizi Petra Ž. Petrovića “Raška”, iz 2010. godine, naselje Golo brdo se u rimskim izvorima spominje još 1316. godine.

Izvor: Behar TV, SNews

Povezane vijesti

%d bloggers like this: