Aktuelno Društvo Novi Pazar Srbija Zdravlje

OB Novi Pazar nema zvanični dokument o broju preminulih pacijenata, šuti o broju izdatih “Potvrda o smrti” za COVID-19

Sa protesta građana ispred Uprave OB Novi Pazar u ljeto 2020. godini

Opšta bolnica Novi Pazar je saopštila de nema zvanični dokument kao odgovor na pitanje o broju preminulih pacijenata koji su se liječili u toj bolnici tokom vala korone u junu i julu 2020. godine.

“Ima li kiseonika”, video pokušaja reanimcije ispred Grudnog odjeljenja OB Novi Pazar 1. jula 2020.

Nakon što je Povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka ličnosti osmog ovog mjeseca po prijedlogu SNewa donio Rješenje o izvršenju kojim OB Novi Pazar kao izvršenik pozvana da, uz predočenje mogućeg izricanja novčane kazne, u roku od dva dana, na 16 pitanja, urednika SNews-a obavjesti da li posjeduje tražane informacije, odnosno dokumente u kojima su iste sadržane iz kojih se, između ostalog, može saznati broj preminullih pacijenata na odjeljenjima bolnice u periodu od 5. marta, a posebno u periodu od 1. juna do 15. jula 2020. godine, iz te zdravstvene ustanove je navedeno kako “ne posjeduju zvanični dokument, ali je broj preminulih bio objavljivan na konferencijama za štampu koordinatora Kovid bolnice, kao i od strane specijaliste sudske medicine, kao i Kriznog štaba”.

“Takođe ni za ovo pitanje nemamo zvanični dokument kao odgovor, ali napominjemo da je je broj preminulih bio objavljivan na konferencijama za štampu koordinatora Kovid bolnice, kao i od strane specijaliste sudske medicine, kao i Kriznog štaba”, navela je OB Novi Pazar u odgovoru na zatraženu informaciju i dokument iz kojeg se može saznati broj preminulih pacijenata koji su liječeni od COVID-19 na odjeljenjima bolnice od 5. marta do 20. jula 2020. godine.

Na upit po kom protokolu-obrascu nadležna služba i lica bolnice postupaju prilikom popunjavanja obrasca “Potvrda o smrti, stoji da je izdavanje tog zvaničnog dokumenta regulisano Pravilnikom o postupku izdavanje potvrde o smrti iz 2018. godine i u ingerenciji je odjeljenjskih ljekara koji konstatuju smrtni slučaj na matičnom odjeljenju, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva čl. 7, stav 1, tačka 15.

Sa protesta građana ispred Uprave OB Novi Pazar u ljeto 2020. godini

OB nije odgovorila na pitanje, odnosno nije dostavila nikakve informacije niti dokumente koje se odnose na broj preminulih pacijenata za koje je popunjen-izdat obrazac “Potvrda o smrti” u kojem je u odeljku “1-I” trebalo navesti da je uzrok smrti COVID-19.

Bez pokazivanja ili dostavljanja ikakvih dokumenata OB Novi Pazar je po izvršenom rješenju nezavisnog državnog organa navela da je 5. juna 2020. godine imala 824, a mjesec dana kasnije 872 zaposlena.

Na pitanje iz kojeg se može saznati datum kada je Gradska uprava Novog Pazara počela u 2020. godini sa pomoći i isporukom limenih sanduka i vreća za umrle, namjenjeni za poseban postupak ukop-sahrane u okolnostima zaraze, OB Novi Pazar navodi da nema odgovor na to pitanje, kako piše u dopisu, iz razloga što je Gradska uprava u Novom Pazaru bila nadležna za nabavku limenih sanduka i vreća za umrle.

“Prva donacija limenih kovčega i vreća od strane GU Novi Pazar isporučena je našoj ustanovi dana 04.07. 2020. godine u količini od 10 komada. Nakon toga sukcesivno dopremano po 5, a najviše 10 komada. Ukupno je isporučeno 115 kovčeg i vreća, s tim što nisu svi iskorišćeni, te to predstavlja svojevrsnu zalihu”, stoji u odgovoru na peto pitanje na koje se raže informacije u vezi broja limenih sanduka i vreća za umrle koje je Gradska uprava Novog Pazara isporučila u bolnicu u periodu od 5. marta do 20. jula 2020. godine.

Odgovoreno je i da OB Novi Pazar u tom period na drugi način nije vršila nabavku limenih sanduka i vreća za umrle.

Izvršnim rješenjem zatražene su i informacije koje se odnose na to “da li je bolnica i naležna služba postupala ili trebala da postupa po dokumentu “Međunarodne smjernice za potvrđivanje i šifrovanje uzroka smrti” koji je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 14. aprila 2020. godine kojim se definiše potvrđivanje i klasiikacija (šifriranje) smrti povezanne sa oboljenjem COVID-19. OB Novi Pazar je, bez prilaganja bilo kakvog dokumenta ili uvida u isti, u odgovoru istakla da je postupala u skladu sa važećim pravilima i standardima.

– Zakonitost rada OB Novi Pazar zvanično nije provjeravala ni jedna inspekcija, služba ili državni organ

Prema zvaničnom odgovoru iz OB Novi Pazar zdravstvena inspekcija, služba ili državni organ nisu provjeravali (ne)zakonitost ili (ne)poštovanje procedura u pružanju zdravstvenih usluga, vođenja administarcije ili slično prilikom pregleda većeg broja građana u kovid ambulantama i prilikom hospitalizacije, kao i da su ljekari te bolnice po propisu izdavali ljekarske izvještaje, obaveznu dokumentaciju i recepte za bolesti COVID-19 na kojima su navođeni lijekovi sa pozitivne liste Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Takođe se zavnično tvrdi da su hospitalizovani pacijenti imali obezbjeđenu terapiju, a da nemaju podatke iz kojih razloga su hospitalizovani pacijenti i oni koji su nakonn pregleda u bolnici upućeni na kućno liječenje, u periodu od 5. juna do 20. jula 2020. godine, bili prinuđeni da sami kupuju lijekove jer prilikom pregleda pacijentima koji su osiguranici RFZO nisu izdavani ovjereni recepti od strane ljekera, za propisane lijekove.

RFZO je, tvrde, u istom periodu ispoštovao obaveze prema Opštoj bolnici Novi Pazar.

Tvrde i da je izvršen popis “ulaska i izlaska” svih donacija, novčanih i svih ostalih, u periodu od 23. juna do 20. jula 2020. godine, kao i da su sve donacije sa imenima donatora i svim ostalim detaljima objavljene na oficijelnom sajtu Opšte bolnice Novi Pazar.

Na pitanja SNews-a, a po nalogu Povjerenika za informacije od javnog značaja i podataka ličnosti Republike Srbije, u odgovoru su napisali kako su sve diplome zaposlenih u OB Novi Pazar validne, ali nisu bili u prilici da javno, na medijima, predoče kompletnu personalnu strukturu, jer smatraju da to nije izvodljivo.

U pismenom obliku su naveli i da je pri samom izdvajanju, krajem 2012. godine, Opšta bolnica Novi Pazar imala 611 zaposlenih, a trenutno ima 872 lica.

Zbog toga što urednika SNews-a nije obavjestila da li posjeduje tražene informacije i dokumente u kojima su iste sadržane skoro pet mjeseci od dana traženja Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti biće upućen prijedlog da preduzme zakonske mjere protiv OB Novi Pazar.

“Ukoliko izvršenik u ostavljenom roku ne izvrši navedeno rješenje, izvršenje će se sprovesti posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni u skladu sa članom 198. Zakona o opštem upravnom postupku”, upozorava se u aktu koji je potpisao Povjerenik Milan Marinović.

Zakon o opštem upravnom postupku propisuje u ovakvom slučaju da je rješenje izvršno i određuje, vrijeme, mjesto i način izvršenja.

– Propisane drakonske novčane kazne

U slučaju da nije moguće da se postigne svrha izvršenja, organ koji sprovodi izvršenje prinudiće izvršenika na ispunjenje obaveze izricanjem novčane kazne.

Propisano je da se pravnom licu novčana kazna izrekne u rasponu od polovine njegovih mjesečnih prihoda do deset procenata njegovih godišnjih prihoda koje je u Republici Srbiji ostvario prethodne godine.

Takođe, kako se navodi u zaključku Rješenja dostavljenog Opštoj bolnici u Novom Pazaru, propisano je i da novčana kazna može ponovo da se izrekne sve dok izvršenik ne ispuni obaveze iz rješenja, da nije dopuštea žalba na ovo rješenje već se može pokrenuti upravni spor.

SNews je OB Novi Pazar dostavio Zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja, žalbu zbog ćutanja uprave-odbijanja Opšte bolnice u Novom Pazaru da javnosti, ako ih posjeduje, stavi na uvid tražene informacije, i uvid u dokumente, a nakon nepostupanja po rješenju Povjerenika podnio prijedlog za  izvršenje istog rješenja.

SNews je ove informacije od OB Novi Pazar zatražio nakon što je više pacijenata i članova njihovih porodica javnosti predočilo da u bolnici nisu imali adekvatno liječenje, kao i da su, na početku vala pandemije COVID-19 u Novom Pazaru, bili prinuđeni da sami kupuju neke medikamente i sredstva

OB Novi Pazar, do danas, SNews-u i javnosti nije dostavila nikakve kopije dokumenata niti je omogućila uvid istih.

 

 

Povezane vijesti

%d bloggers like this: