3 Decembra, 2023
Aktuelno Društvo Novi Pazar

Novi Pazar: Za sanaciju klizišta u Šestovu 370 hiljada eura

Iz Budžeta Grada Novog Pazara za radove na sanaciji klizišta u naselju Šestovo, na osnovu Odluke o dodjeli ugovora, biće izdvojenao 43.662.085,08 dinara ili nešto više od 370 hijada eura, objavljeno je na portalu javnih nabavki.

Ovaj ugovor je dodjeljen firmi “HS Iskop gradnja doo Novi Pazar”, čija ponuda je bila jedina na ovom tenderu.

Odluku je potpisao načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić, a članovi komisije za javnu nabavku bili su Aladin Zećirović, Binela Tokalić i Radivoje Jelašić.

Prema tenederskoj dokumentaciji ugovoreni radovi, između ostalih predviđaju “iskop zemlje 157.44 kubna metra, II, III i IV kategorije u širokom otkopu 90 posto mašinskim putem i 10 posto ručno, sa mašinskim utovarom i prevozom viška zemljanog materijala na deponiju gdje to odredi Nadzorni organ. daljine do 5 kilometara”.

Takođe je predviđeno “mašinsko razastiranje 200.74 kubika iskopanog materijala i zemlje na deponiji bez valjanja, uvećano za kp= 1,275 obračun prema kubnom metru, više betonskih radova, kao i izradu šipova dužine 412,5 metara, debljine 80 centimetara i betonom S25/30.

Armirački radovi predviđaju nabavka, sečenje, transport i postavljanje armature V500V u potpornoj konstrukciji i ugrađivanje 71,15 tona čelika.

Završni radovi obuhvataju nabavku, prevoz i montaža elemenata sistema za zadržavanje vozila – jednostane čelične zaštitne ograde tipa Eco safe 1,33 (N2-W3-A), dužine 60,32 metra, te geodetska snimanja u istoj dužini, te rekapitulacija šipova i naglavnu gredu.

Prema Elaboratu geotehničkih uslova klizišta Šetovo koje je Preduzeće za geološka istraživanja “Geoprojekting d.o.o”.
Niš, iz juna 2019. godine, obim istražnih radova je u konkretnom četiri istražne bušotine dubine po 15 metara od kojih su tri locirane i izvedene na oštećenoj dionice ulice Emina Hadžovića a jedna u nožici klizišta.

– Klizište nastalo usljed fekalne i kišne kanalizacije

U tom Elaboratu se konstatira da glavni uzročnik nastanka inženjersko-geološke nestabilnosti terena i objekata u ulici Emina Hadžovića izgrađenih u neposrednoj blizini strme, odnosno subvertiklne padine, je nedostatak fekalne i kišne kanalizacije.

“Usled nedostatka fekalne i kišne kanalizacije voda se zadržavala i prodirala u prirodno tlo pri čemu je razarala prirodnu strukturu tla, što je kao krajnji efekat imalo pojavu inženjerske nestabilnosti (kliženje)”, piše u tom dokumentu..

Navodi se i da je kllizište zahvatilo polovinu ulice Emina Hadžoviča i predstavlja, praktično čeoni ožiljak kao i padinu ispod puta.

“Deformacije se ogledaju u vidu istrbušavanja i ulegnuća. U čeonom dijelu su formirani strmi odsjeci a u nožičnom dijelu više istrbušenja do 0.60 m. Dužina zone oštećenog terena iznosi cca 28 metara, širina klizišta je oko 60 metara a dubina se kreće u intervalu od 5.50 – 8.80 m računajući od kote ,,usta’’ bušotina”, stoji u Elaboratu.

Foto: PrtSc Elaborat geotehničkih uslova klizišta Šetovo, “Geoprojekting d.o.o”.

Povezane vijesti

%d bloggers like this: