"Dobrodošli u Sandžak" Projekti

Pešter posljednjih godina dobija na značaju, u valorizaciji turizma, popularnosti, al i broju gostiju, prirodnjaka…sa svih strana. Ovo području koje se prostire na oko 1000 metara nadmorske visine po svojim karakteristikama i klimatskim uslovima je jedinstveno u Evropi, te zbog toga zaslužuje mjsto u projektu “Dobrodošli u Sandžak”.

Peštersko polje-rezervat prirode od međunarodnog značaja

Specijalni rezervat prirode Peštersko polje nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, na teritoriji opština Sjenica i Tutin. Smješteno je u oblasti Pešterske visoravni na 1.150 m nadmorske visine, pa je stoga i najviše kraško polje na Balkanu i najveće u Srbiji. Obuhvata površinu od 63 km², i nalazi se između planina Giljeva, Žilindar, Jarut i Ninaja. Ovaj prostor je ograničen selima Krnja jela, Tuzinje i Karajukiće bunari iz sjeničke i selom Braćak iz tutinske opštine.

Ovaj prostor se odlikuje umjereno-kontinentalnom klimom sa elementima planinske, i po tome je jedinstvena na Balkanskom poluostrvu. Ovde je zabilježena najhladnija temperatura na području Srbije i iznosila je -40 stepeni. U Karajukića bunarima je izmjerena najniža temperature u bivšoj Jugoslaviji.

Pešterska visoravan obiluje raznim kraškim oblicima reljefa, zbog čega je i dobilo ime ‘pestar’ – stari naziv za pećinu. Kvartarno jezero koje se nalazilo na visoravni oteklo je kroz ponore, pa je dno krečnjačkog polja prekriveno jezerskim i rečnim nanosima. Duž rijeke Boroštice koja teče kroz polje u vidu ponornice, stvara se mineralno-barsko zemljište na kojem se javlja brdsko-planinski treset. Do ovog prirodnog dobra može se doći automobilom, autobusom ili biciklom.

Zbog nepovoljnosti zemljišta za poljoprivredu i brojnih pašnjaka, glavna privredna grana ove oblasti je stočarstvo.

Peštersko polje zbog izraženog bidiverziteta, uključeno je u mrežu područja zaštite ptica (IBA), biljaka (IPA) i leptira (PBA), kao i područja vlažnih staništa od međunarodnog značaja (Ramsar Convention).

Ekoturizam i tradicionalan način proizvodnje hrane predstavljaju posebnu atrakciju, gdje posetioci mogu uživati u specijalitetima ovog kraja. Posebno se izdvaja sir i mlječni proizvodi. Zbog svoje jedinstvene klime, može se koristiti za različite vrste rekreacije. Posljednjih godina sve je više onih koji rekreativno dolaze na Peštersko polje, organizuju turu motociklima kvadovima, šetnje ili vožnje džipovima.

Vlada Srbije donijela je 30. decembra 2015. godine Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode “Peštersko polje”. Ovim dokumentom područje na Pešterskoj visoravni na jugozapadu Srbije proglašava se zaštićenim područjem I kategorije međunarodnog i nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja, kao Specijalni rezervat prirode.

Specijalni rezervat prirode “Peštersko polje” stavljen se pod zaštitu radi očuvanja reprezentativnih i jedinstvenih odlika biodiverziteta i geodiverziteta, jednog od najvećih preostalih brdsko-planinskih tresavskih kompleksa u Srbiji i na Balkanu gdje su utočište našle brojne reliktne, endemične, retke i ugrožene, nacionalno i međunarodno značajne vrste flore i faune.

– “Trojan” iznad Pešterskog polja

Brdo “Trojan” na kojem se nalaze ostaci srednovjekovne tvrđave “, iznad Pešterskog polja je posebna turistička atrakcija za rekreativce i entuzijaziste.

Vjeruje se i da se radi o bogumilskom srednjevejekovnom gradu, jer su u blizini pronađeni stećci slični onim u Stocu (BiH).

Odakle god da pogledate u okviru Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“, vidjećete i impozantan vrh koji krasi ovaj pejzaž. Trojan (1.430 mnv) i koja nosi ovakvo ime zbog jednog od trojanskih vođa.

Do vrha na Trojana stiže se pješice, stazom. Sa uzvišenja se vidi široki horizont, osjećaju pešterske vazdušne struje i specifično plavetnilo neba.

Tokom svoje geološke prošlosti Pešterska visoravan je bila veliko jezero, od čega je danas ostalo tek jerezce. Ipak, oni koji se ovde zadese u maju, ranom zorom, biće svjedoci mešavine raznoraznih cvrkuta jata ptica, koje razbuđuju okolni usnuli pejzaž. Negdje u isto vrijeme u godini, obode jezera krase i zaštićene vrste orhideja. (https://www.travelklub.rs/putovanja.php?id=1326).

Uzvišenje Trojan dio je zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode Peštersko polje. Ovo uzvišenje, sa jedinstvenim tresavama u svom podnožju, je i jedno od rijetkih poznatnih drevnih svetilišta, a tu su se nalazila i različita utvrđenja tokom historije. Historičari, pošto do detalja nije arheološki istraženo, smatraju da je ovaj grad-uzvišenje bilo jedno u nizu koje je služilo za komunikaciju i odbranu od nadolazećih vojski.

 – Legenda o Aliji Đerzelezu da on vuče porijeklo s Paštera

Prema narodnoj priči, na Pešterskom polju, u podnožju grada “Trojana” u selu Braćak, izmađu Karajukića bunara, Tuzinja i Krnja jele, postojalo je jezero u kojem je živjela aždaha i svakog dana uzimala po jednu djevojku dok za to nije čuo Alija Đerzelez te je posjekao i spasio mještane.

Nakon što je posjekao aždahu, kako pričaju pešterski gorštaci, ono što su čuli od od svojh starih, Alija koji je imao keramete (nadčovječanske sposobnosti) je od umora nakon sukoba sa nemani udario po stijeni, rasjekao je i potekla je voda. Na tom mjestu voda i dan danas neprekidno, a tamo gdje je stajao on i konj mu, ostali su otisci u stijeni.

Na mjestu gdje se održava teferič na “Aliđun”, 2. avgusta, nalazi se i izvor “Đurđevica” i otisci stopala, kopita i huzde u stijeni. Mjesto je zanimljivo, jer se takvi obrisi i još uvijek vide u stijeni.

“Alija je sabljom rasjekao kamen, potekla je voda i stope su, kao i kopita od njegovog konja, ostale urezane”, objašnjava nam Kadrija Mulić iz sela Braćaka, koji je rođen u tom mjestu, ističući da to postoji otkad su oni na ovim prostorima, ali i da ne zna koliko ima istine u svemu tome.

Narod u ovom kraju vjeruje da je voda sa Alijinog izvora ljekovita, ali samo na Aliđun, 2. avgusta, te i zbog toga dolaze na ovo mjesto.

U zadnjih nekoliko decenija, Aliđun ovdje obilježavaju uglavnom muslimani (Bošnjaci i Albanci), dok su ranije, kako saznajemo, dolazili i pravoslavci (Srbi i Crnogorci). Narod je 2. avgusta ulazio i u jezer, gdje se po priči nalazila aždaha, i liječio se blatom i pijavicama.

Obilježavanje ovog datuma vezuje se za Aliđun (Aligun) kod muslimana i Ilinden kod pravoslavaca.

Na prostoru Sandžaka, obilježavanje Aliđuna ili Svetog Ilije datira još od pamtivijeka i podjednako je značajno i za muslimane i pravoslavce koji žive na ovim prostorima.

– Zlatni nalaz na Pešteru, otkrivena nova vrsta za faunu ptica

Na prirodna bogatstva i ljepote Pešterske visoravni, u prvom planu ukazuju ptice, za čiji broj i vrste koje žive tu blizu i lete iznad nas, još dovoljno ne znamo. Ovdje je prilika da se divimo njihovoj ljepoti i gracioznosti, kao i pejzažima Peštera.

U maju i junu 2020. godine istraživači iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije nastavili su praćenje ptica na području Sjeničko-pešterske visoravni. Tokom posljednjeg boravka otkrivena je nova vrsta ptice za područje Srbije – azijski zlatni vivak, a po prvi put je tokom gnjezdilišne sezone u Srbiji potvrđeno prisustvo malog barskog petlića.

Foto: Emir Gegić

Sjeničko-pešterska visoravan najveće je kraško polje u Srbiji. Krase ga nepregledna polja pašnjaka i livada na kojima trenutno pase oko 100.000 grla ovaca, goveda i konja. Područje ima specifičnu klimu koju odlikuju snježni i izuzetno hladni zimski mjeseci.

Prilikom obilaska akumulacionog jezera između sela Karajukića Bunari i Braćak istraživači su 15. juna 2020. godine zabilježili novu vrstu ptice za Srbiju – azijskog zlatnog vivka (Pluvialis fulva). Odrasla ptica fotografisana je dok se odmarala na travnoj obali jezera. Svega dva dana ranije na istom jezeru otkrivene su dvije teritorije malog barskog petlića (Zapornia pusilla), što je prvi slučaj zabileženja ova vrste tokom gnjezdilišne sezone u Srbiji.

Azijski zlatni vivak naseljava daleke predjele tundri u istočnoj Aziji i Aljasci. Svjetska populacija je u opadanju, a procjenjuje se na 190–250.000 hiljada jedinki. U Evropi je vrlo rijedak posjetilac, a osnovni razlog je to što se zimovališta nalaze duž priobalja Tihog i Indijskog okeana.

Mali barski petlić je misteriozna močvarna koka veličine čvorka koja do sada nije potvrđena kao gnjezdarica Srbije, prije svega zbog načina života i specifičnih staništa koja naseljava. Vrsta je uglavnom aktivna noću i oglašava se veoma slično žabama u velikim travnim močvarama. Prisustvo malog barskog petlića u Srbiji sa sigurnošću je povrđeno tek 2018. iako je do tada više puta navodno registrovan, uglavnom u Vojvodini.

Istraživanja ptica Peštera Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sprovedena je u okviru projekta „Zaštitimo vodena staništa Peštera“ koga finansira fondacija EuroNatur iz Njemačke, uz podršku Turističke organizacije Sjenice, staraoca Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“.

Projekat ima za cilj da ustanovi stepen ugrožavanja prirodnih močvarnih i tresavskih staništa koja su pod utjecajem industrijskog iskopavanja treseta. Značaj područja prepoznat je i van granica Srbije budući da ono uživa statuse Međunarodnog značajnog područja za ptice, Međunarodno značajnog staništa biljaka, Odabranog područja za dnevne leptire u Srbiji, Vlažnog staništa od međunarodnog značaja (RAMSAR), a dio je i EMERALD ekološke mreže Republike Srbije.( https://www.snews.rs/pester-je-podrucje-od-medjunarodnog-znacaja-i-za-ptice-foto/, http://pticesrbije.rs/2020/07/02/zlatni-nalaz-na-pesteru/)

Foto: Medin Halilović

 

 

 

 

 

"Stećci u Sandžaku" Projekti

U ovom projektu se, zbog lokacije i zajedničkih karakteristika,   bavimo i nekropolama na Pešterskoj visoravni.

Posebno mjesto u istraživanju nekropola stećaka van Bosne i Hercegovine, svakako moraju uzimati one nekropole za koje se ne može sa sigurnošću reći da su nekropole stećaka, ali da je taj oblik sahranjivanja svakako prisutan i na tim prostorima.

U ovom slučaju radi se o istočnom dijelu Sandžaka, nekropoli koja dominira čitavim pešterskim platoom, i koja je interesantna istraživačima zbog svoje udaljenosti od današnje Bosne i Hercegovine, a svakako prilično udaljenom od teritorije koju je obuhvatala srednjovjekovna bosanska država.

Na samoj granici između sela Ljeskova i Devreče, na mjestu zvanom Ljeskovska brda, nalazi se lokalitet koju mještani zovu Grčko groblje. Na samom zaravnjenom vrhu brda, na prevoju u čijoj se blizini nalazi i muslimansko groblje, nalazi se nekropola od horizontalno postavljenih kamenih spomenika, od kojih su neki rudimentno obrađeni, a neki sasvim lijepo obrađeni, čak i ukrašeni i od kojih pojedini imaju formu stećka.

Nekropola se prostire na površini od oko 18 ari, i zemlja na samoj nekropoli se ne obrađuje, svi spomjenici su poređani u pravilne redove, izuzev malog broja spomenika koji su dislocirani, dosta kasnije, i nisu, kao što je to često slučaj u ovim krajevima, korišćeni za izgradnju nekih drugih objekata. Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini pješačkog, starog puta između sela Ljeskova i Devreče, dok je prilično udaljen od savremenog puta. U okolini nema izgrađenih objekata, iako postoje ostaci udubljenja dimenzija 4×4 metra za koje se može reći da je mogao biti neki mlađi objekat, iako za to nema pouzdanih podataka.

Na već pomenutoj površini od 18 ari u skoro pravilnim redovima raspoređene su kamene nadgrobne horizontale ploče, u različitim formama, od skoro potpuno amorfnih, preko ploča, pa do onih koji imaju razvijenu formu stećka. Prema onome što smo mogli utvrditi odmah na terenu, bez detaljnog istraživanja, na nekropoli ima preko 80 spomenika. Svi spomenici, osim nekoliko dislociranih, orijentisani su u pravcu istok – zapad.

Nekropola je prvi put pomenuta još pedesetih godina 20. stoljeća, a rekognoscirana je i detaljno opisana poslije dvijehiljaditih (Premović Aleksić, 2014).

Valja napomenuti kako je tada navedeno da se radi o nekropoli od amorfnih horizontalnih kamenih ploča, što u ovom slučaju nije potpuno tačno, jer se na nekropoli nalazi desetak obrađenih kamenih spomenika u formi ribljih leđa, veliki broj pritesanih i obrađenih ploča, te sanduka, koji je nesumnjivo stećak, uz sve ove prethodne, koji uslovno mogu to biti, što će pokazati dalje istraživanje.

Amorfne ploče su puno većih dimenzija od onih spomenika koji su obrađeni, čija dužina ne prelazi 1,60 metar. Veliki broj ploča, koje imaju formu kvadra, čije su ivice jako dobro i precizno obrađene, i izdvajaju se od onih spomenika koji su duboko utonuli u zemlju, i koji mogu biti razmatrani u kontekstu našeg projekta tek nakon istraživanja.

Na samom istočnom kraju nekropole, dislociran, vjerovatno od strane tragača za blagom, nalazi se obrađeni stećak, u obliku sanduka, dimenzija 160 x50 x45 centimetara. Na gornjoj strani sanduka, nalazi se reljefni prikaz krsta, sa pojačanim ivicama na dužoj strani. Sanduk se svojom formom i ukrasom prilično razlikuje od ostalih spomenika. Drugih ukrašenih spomenika nije bilo.

Lokacija na kojoj se nalazi nekropola interesantna je kako iz današnje, a posebno iz tadašnje perspektive. Naime, danas sa ove nekropole možete vidjeti sela Ljeskovu i Devreče, kao i veći dio Pešteri, ali i brda iznad Đerekara. Iz perspektive srednjega vijeka, ova nekropola dominira i vidljiva je sa svih strana tog područja, kao najviša tačka, i jasan marker čija je zemlja u podnožju groblja.

– Đerekare

U približno istoj visinskoj liniji sa ovom nekropolom, nalazi se lokalitet Stari krst ili Grčko groblje iznad Đerekara, koji smo prethodno spomenuli. U pitanju je takođe srednjovjekovna nekropola, na kojoj opet imamo horizontalnih ploča, bez usadnika, koje su uglavnom amorfne, i gdje nemamo ukrasa, ali nemamo ni stećaka.

Ove nekropole figurativno rečeno gledaju jedna na drugu, nalaze se na najvišim dominantnim tačkama oba naselja, iznad pretpostavljenih naselja iz srednjega vijeka. Kolokvijalno govoreći, nekropola u Đerekarima djeluje kao slabija kopija one iznad Ljeskove, a i jedna i druga dominiraju čitavim ambijentom, što je ono što ih povezuje kao i relativna hronološka blizina. Takvo pozicioniranje nekropola u odnosu na naselja karakteristično je bilo i za Hrta i nekropole koje se mogu vidjeti u Hercegovini.

U samom selu Đerekare nalaze se još dvije srednjovjekovne nekropole, od horizontalnih kamenih ploča. Na obije nekropole nema drugog tipa sahranjivanja. Dakle radi se o horizontalnim, pritesanim i poluobrađenim kamenim pločama.

Nema stećaka u pravom smislu te riječi, ali kako su ploče najčešće duboko utonule u zemlju, potrebno je uraditi istraživanje, a do tada se ova tvrdnja može uzeti sa rezervom.

Jedna nekropola se nalazi na mjestu koje se zove samo groblje, i u Gornjim Đerekarama je, na samom putu za kasnoantičku, ranosrednjovjekovnu tvrđavu Đurđevica.

Druga nekropola nalazi se u dolini, na samom putu i spoju između Gornjih i Donjih Đerekara, i potpuno je urasala u šiblje i šumu.

Za razliku od prethodno pomenute nekropole, ove dvije se  ne mogu dovoditi u kontekst u kom se nalaze Stari krst i Ljeskovska brda.

Izvor:

Premović Aleksić, D. 2014. Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice, Beograd

Foto: Medin Halilović

 

 

Aktuelno Društvo Sjenica

U selu Međugor,  na Pešteru,  psi lutalice napali su stado ovaca i pričili štetu.

Ovce u vlasništvu Faika Ibrovića poklane su tokom ishrane dok su bile na “položinama”, potvrđeno je za SNews.

Ovo je rijedak slučaj da nezbrinuti psi na Pešterskoj visoravni napadaju stada ovaca.

Čopori pasa lutalica u posljednje vrijeme primjetni su i na seoskom području sjeničke opštine.

Aktuelno Društvo Srbija

Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović poručio je da će združena vježba na Pešteri koja se izvodi 27. juna pokazati šta znači dobro opremljena i dobro uvježbana vojska, kao i koliko je Srbija danas ozbiljna zemlja koja brine o svojoj Vojsci.

On je juče u valjevskoj kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“, nakon svečanosti polaganja zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka junske generacije, najavio da će 27. juna na Pešteri biti izvedena jedna od najvećih vojnih vježbi, po naređenju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako je objasnio, na vojnim poligonima širom zemlje u toku su taktičke vježbe koje su uvod u združenu vježbu na Pešteri, u kojoj će učestvovati pripadnici Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i specijalnih jedinica.

“Na njoj ćete imati prilike da vidite šta znači zaista dobro opremljena i dobro uvježbana vojska, koja danas, srećom, nije ni nalik onoj od prije deset godina u koju se nije ništa ulagalo. Danas naša vojska može da se pohvali i savremenim protivvazduhoplovnim sistemima i „migovima 29“, i ne sa dva ili tri, nego sa 14 aviona, sa modernizovanim „orlovima“ i „galebovima“, novim puškama, novim artiljerijskim oruđem, modernizovanim tenkovima i raznim drugim sredstvima. Mi smo danas ozbiljna zemlja koja brine o svojoj vojsci, jer samo jaka Vojska jeste garant sigurne i slobodne Srbije”, rekao je Stefanović.

– „Munjeviti udar 2021“ na kopnu, na vodi i u vazduhu, napadne, odbrambene, protivterorističke i protivpobunjeničke operacije

U okviru združene taktičke vježbe sa bojevim gađanjem „Munjeviti udar 2021“, jedinice Vojske Srbije realizuju intenzivne aktivnosti u dnevnim i noćnim uslovima na poligonima širom Republike Srbije, saopštilo je srbijansko Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno u ovoj fazi vježbe, jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade uvježbavaju širok spektar zadataka na kopnu, vodi i u vazdušnom prostoru. Na Rtnju, Pešterskoj visoravni, u Deliblatskoj peščari, na Tisi kod Titela i poligonima „Pasuljanske livade“, „Međa“, „Orešac“ i „Borovac“ izvode se napadne, odbrambene, protivterorističke i protivpobunjeničke operacije.

Dejstva izvode jedinice svih rodova Vojske Srbije, uz podršku opštih i logističkih službi koje obezbjeđuju neprekidnost veze, vazdušno osmatranje i javljanje, atomsko-biološko-hemijsko obezbjeđenje, transport, ishranu, ubojna sredstva, zdravstvenu zaštitu i ispravnost sredstava ratne tehnike.

Na vježbi se koriste tenkovi, borbena vozila, artiljerijski sistemi i oruđa, brodovi, avioni, helikopteri, daljinski pilotirani vazduhoplovi, PVO sistemi, besposadne platofrme i široka paleta pješadijskog i naoružanja specijalnih jedinica.

Vježba se izvodi radi provjere borbene gotovosti snaga Vojske Srbije i unaprjeđenja osposobljenosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije za odgovor na izazove, rizike i prijetnje po bezbjednost Republike Srbije.

Foto: mod.gov.rs

Aktuelno Tutin Život

Tutinskim farmerima je prvi put održano online predavanje na temu “Organska stočarska proizvodnja”, a održao ga je profesor s poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Vladan Bogdanović.

Bogdanović je tutinskim farmerima govorio na temu “Organska stočarska proizvodnja” i pružio stručnu pomoć kako bi unaprijedili proizvodnju zdrave hrane.

Predjsednik udruženja stočara Tutina, Mehdija Medović istako je važnost ovog predavanja.

“Uz pomoć profesora Bogdanovića, shvatili smo važnost organske projizvodnje, mi imamo prostor Peštera koji može i već jeste predodređen za organsku projzvodnju koja je jako važna. Kao udruženje bićemo kontakt tačka između udruženja “Serbia organica” i organizacije koja je zadužena za sertifikaciju organske proizvodnje; posredovaćemo između proizvođača i njih kao organizacije”, rekao je on i pozvao sve zainteresovane za ovu vrstu proizvodnje da dođu u prostorijama udruženja i informišu se.

Udruženja stočara Tutina ima veoma dobru saradnju s poljoprivrednim fakultetom  iz Zemuna a profesori ovog fakulteta su u ranijem periodu imali niz značajnih predavanja tutinskim stočarima i farmerima.

 

 

Aktuelno Sandžak Tutin Život

Kao i mnogi krajevi naše zemlje i Pešter je znatno opustjela zbog migracija u bogate evropske zemlje.  Oni koji su ostali na svojim ognjištima žive od poljoprivrede i pomoći koju dobijaju od porodica iz dijaspore. Mještani pešterskog sela Boroštica koji ljubomorno čuvaju tradiciju i kulturu, kažu da je ova godina za poljoprivrednike veoma teška.

Uprkos migracijama u gradove i bogate evropske zemlje, u selu Boroštica na Gornjoj Pešteri ostalo je da živi oko 300 mještana koji ponosno čuvaju sjećanje na svoje porijeklo.

Nezir Škrijelj, mješatin Boroštice, predočio nastanak plemena Škrijelj i sela Boroštica.

“Naši prvi doseljenik bio je Hamza Škrelj koji je imao devet sinova, a selo Boroštica nastalo je od albanske riječi bor-eštiza, što u prijevodu znači snijeg i lednica. Dolaskom prvih predaka, albanski jezik je nastanio pa se tako i najduže zadržao kako u ovom tako i okolnim selima Ugao, Doliće, Gradac i Ljeskova”, ispričao je on.

Prema riječima mještana, ova godina, zbog koronavirusa je veoma teška.
“Ovdje se živi zahvaljući dijaspori, u Boroštici su uglavnom stariji ljudi, moram napomenuti da je poljoprivreda dovedena na minimum, čak i ispod toga, vjerovatno je to zbog aktuelnog virusa, otkupa stoke koji se ove godine čak ni ne vrši. Problem je i mizernava cijena mlijeka koja se kreće do 20 dinara” istikao je mještanin ovog sela Nezir Škrijelj.

Poručuju da će Pešterci i ovu zimu provjesti obavljajući neophodne poslove, a duge noći uz tradicionalne posjedke na kojima se prepričavaju dogodovštine kojima se otrže od zaborava davna prošlost.

Aktuelno Društvo Srbija

Na Privremenom poligonu „Pešter“ danas je izvedena generalna proba sutrašnje Združene taktičke vježbe sa bojevim gađanjem „Sadejstvo 2020“.

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem prisustvovao generalnoj probi vežbe na Privremenom poligonu „Pešter“.

On je, kako je objavljeno na sajtu Ministarstva odbrane, poručio da je mir na Balkanu dugtrajana samo kada je Srbija snažna i da država Srbija može da bude ponosna na ove ljude i „može da bude sigurna da dok ima ovakve ljude i ovakvu vojsku da će mir još dugo vladati“.

“Mir na Balkanu je dugotrajan samo kada je Srbija snažna i kada Srbija ima ovako snažnu vojsku. Danas je sve prošlo kao što smo planirali, sve jedinice su na najbolji mogući način ispunile svoje zadatke. Očekujemo da i sutra bude tako i da i sutra obradujemo Srbiju slikom jedne ponosne, organizovane, moderne i opremljene vojske” poručio je srbijanski ministar odbrane.

General Mojsilović rekao je da su na generalnoj probi prikazane „kompleksne radnje i postupci na taktičkom i operativnom nivou“.

“U potpunosti sam zadovoljan onim što sam danas video, s obzirom na to da je sadejstvo jedinica Ratnog vazduhoplovstva i Kopnene vojske ostvareno veoma precizno po mjestu i vremenu, a učinak vatre na ciljevima je bio impozantan. Možemo da se pohvalimo i sposobnostima koje do sada nisu bile vidljive ni prikazane, a od danas u potpunosti ulaze u sferu dugoročnog ne samo plana razvoja sistema odbrane nego i na taktičkom nivou, gde dolazi do izražaja jedna vrsta kohezije”, istakao je načelnik Generalštaba Vojske Srbie i dodao da na ovim vježbama i ovakvim načinom rada šalju poruku, iskazuju opredjeljenje “da je naša država sigurna, bezbjedna i da svaki dinar koji je uložen u Vojsku Srbije je dinar uložen u bezbednost i sigurnost naših građana”.

Prema najavi na vježbi „Sadejstvo 2020“ učestvuje oko 2.800 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, više od 150 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 40 vazduhoplova. Među njima je veliki broj modernizovanih sredstava i sredstava iz razvoja odbrambene industrije koja će prvi put zajedno dejstvovati na jednoj ovakvoj vežbi.

Biće prikazan dio sposobnosti jedinica Vojske Srbije, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane sa borbenom grupom iz sastava Kopnene vojske i 72. brigadom za specijalne operacije i 63. padobranskom brigadom. U skladu sa brojem angažovanih jedinica riječ je o jednoj od većih vježbi imajući u vidu i angažovanje novih sredstava kojima je u prethodnom periodu opremljena Vojska Srbije.

Vježbi će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Združena taktička vežba sa bojevim gađanjem „Sadejstvo 2020“ biće održana sutra od 12 sati na Privremenom poligonu „Pešter“, uz direktan prenos na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

Izvor i foto: http://www.mod.gov.rs/lat/16598/generalna-proba-vezbe-sadejstvo-2020-na-pesteru-16598

 

Aktuelno Društvo Srbija

Združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Vojske Srbije „Sadejstvo 2020“ biće izvedena u subotu, 10. oktobra 2020. godine od 12 sati na Privremenom poligonu „Pešter“.

Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane Srbije na vježbi će učestvovati oko 2.800 pripadnika Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Kopnene vojske, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade, više od 150 borbenih i neborbenih vozila i borbenih sistema i oko 40 vazduhoplova.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin u Jutarnjem dnevniku Radio-televizije Srbije je najavljujući održavanje vježbe „Sadejstvo 2020“ na Privremenom poligonu Pešter, rekad da je sve spremno za sutrašnju vježbu i da će se u to uvjeriti na današnjoj generalnoj probi.

“Ovo je poruka da imamo modernu, organizovanu, snažnu vojsku, koja je u stanju da brine o miru i bezbjednosti svih građana naše zemlje i svih Srba, gdje god oni da žive”, rekao je ministar Vulin.

On je naglasio da zahvaljujući sadašnjoj opremljenosti vojske, pripadnici Ratnog vazduhoplovstva imaju priliku da se uvježbavaju sa bojevom municijom u svojoj zemlji, što ranije nije bio slučaj, jer je prošlo oko 20 godina kada je MiG-29 poslednji put ispalio raketu vazduh-zemlja i prošla je čitava jedna generacija pilota koji nikada nisu ispalili raketu i nisu probali bojevu municiju, izuzev na poligonu u Bugarskoj jednom godišnje, ili jednom u dve godine.

Na vježbi „Sadejstvo 2020“, koja počinje na Pešteru sutra u podne, a koju će prenositi Radio-televizija Srbije, ministar Vulin ističe da će građani moći da se uvjere kakva je Vojska Srbije i koliko Srbija može da bude sigurna i mirna.

Vojna vježba “Sadejstvo 2020” održava se u blizini mjesta Karajukići Bunari na Pešterskoj visoravni na privremenom poligonu “Pešter”.

 

Izvor i foto: mod.gov.rs

 

 

 

 

Aktuelno Društvo Srbija

Vojska Srbije će u subotu, 10. oktobra, na Privremenom poligonu „Pešter“  izvesti Združenu taktičku vježbu sa bojevim gađanjem „Sadejstvo 2020“.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su u utorak uvježbavanju jedinica Vojske Srbije za izvođenje, objavljeno je na sajtu srbijanskog ministarstva odbrane.

Ministar Vulin je izjavio da sve predviđene radnje idu svojim tokom i sve se odvija onako kako treba da se odvija.

“Ono što je najvažnije – svi ljudi su zdravi, motivisani su, daju sve od sebe i trude se da Združena taktička vježba sa bojevim gađanjem „Sadejstvo 2020“ bude impresivna, velika, da bude baš onakva kakva i jeste naša vojska” naglasio je Vulin.

Zamjenik rukovodioca vježbe za Kopnenu vojsku brigadni general Željko Kuzmanović rekao je da se jedinice Ratnog vazduhoplovstva i PVO i Kopnene vojske zajednički pripremaju za predstojeću vježbu i da su realizovale i izvele sva pripremna gađanja i pripremne aktivnosti te da su pripremljene došle na Privremeni poligon „Pešter“.

“Prethodnih dana organizovali smo život i rad na logorskoj prostoriji i realizovali individualna i zajednička uvježbavanja s ciljem postizanja što boljih rezultata na predstojećoj vježbi. Pripadnici oba vida Vojske Srbije pokazali su izuzetnu motivisanost za realizaciju te aktivnosti, a kroz motivaciju pokazali su i visoku stručnost i osposobljenost za realizaciju predstojećih zadataka i za rukovanje i upravljanje složenim borbenim sistemima”, rekao je general Kuzmanović.

On je dodao da su na poligonu i pripadnici 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade koji su takođe „prikazali visok stepen stručnosti i osposobljenosti za izvršenje zadataka“.

Vježbu „Sadejstvo 2020“ izvode jedinice Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, borbena grupa iz sastava Kopnene vojske i jedinice za specijalne operacije.

Cilj vježbe jeste prikaz obučenosti komandi i jedinica Vojske Srbije u rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka tokom izvođenja združene operacije, sa težištem na vazduhoplovnoj vatrenoj podršci snaga Kopnene vojske.

Na vježbi je angažovano oko 3.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 150 borbenih i neborbenih vozila i borbenih sistema i više od 40 vazduhoplova.

Uvežbavanju pripadnika Vojske Srbije su prisustvovali pomoćnik ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović, komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović, komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Duško Žarković, zamjenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić, zamjenik komandanta RV i PVO brigadni general Željko Bilić i komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva brigadni general Tiosav Janković.

Privremeni vojni poligon “Pešter” korišten je za vojne vježbe još u periodu JNA i nalazi se kod Karajukića bunara na području opštine Sjenica.

Izvor,  foto/video: mod.gov.rs

 

 

 

 

 

 

Aktuelno Društvo Nauka i tehnologija Sandžak Život

Vlada Republike Srbije je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom će biti osnovan Naučno-obrazovni centar „Pešter“.

Foto: srbija.gov.rs

Kako je saošteno članovi vlade donijeli su odluku o osnivanju Naučno-obrazovnog centra „Pešter“ u Sjenici u kojem će se sprovoditi analitička istraživanja o klimatološkim promjenama na Sjeničko-pešterskoj visoravni, kao i njihovom utjcaju na razvoj proizvodnje zdrave hrane, kao jednoj od najperspektivnijih privrednih grana i osnove privrednog razvoja tog kraja.

“Ovaj centar osniva se kao višefunkcionalna ustanova, u cilju organizacije obrazovnih i naučnih skupova, seminara i okruglih stolova, ljetnjih škola i kampova, radionica, kolonija iz oblasti klimatologija i zdrave hrane i njihovog utjecaja na razvoj turizma”, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.